Arrende

Utskriftsvänlig PDF

Arrende är när en markägare, även kallad jordägare, ger en fysisk eller juridisk person, kallad arrendator, rätten att använda jordägarens jord eller mark mot en viss avgift. Det finns flera olika typer av arrenden som talar om vad marken får användas till och vad som får finnas på marken.

Vid arrendetvister kan parterna ta hjälp av specialdomstolen Arrendenämnden som kan medla och fatta beslut.

Det finns fyra olika typer av arrenden

Jorden som arrenderas kan upplåtas som jordbruksarrende, bostadsarrende, lägenhetsarrende eller anläggningsarrende. Det som är avgörande är vad jorden som upplåts ska användas till.

Jordbruksarrende

För att det ska röra sig om ett jordbruksarrende ska jordägaren, det vill säga personen som arrenderar marken, ha ingått ett avtal med arrendatorn om att marken ska användas för jordbruksändamål.

Info! Avtalet måste alltid vara skriftligt. Muntliga avtal är inte giltiga.

Det finns två olika typer av jordbruksarrenden: gårdsarrende och sidoarrende. Skillnaderna mellan de två typerna är att det vid upplåtelse av gårdsarrende även ingår en bostad, vilket det inte gör vid sidoarrende.

Jordbruksarrenden kan upplåtas till både fysiska och juridiska personer. Juridiska personer kan dock inte ha en bostad, och därför räknas sådana upplåtelser alltid som sidoarrenden.

Arrendetid för jordbruksarrende

Arrendetiden för gårdsarrenden får aldrig vara kortare än fem år, oavsett vad som har avtalats. I vissa fall kan dock Arrendenämnden lämna dispens för avtal på kortare tid.

Sidoarrenden har precis som gårdsarrenden en bestämd minimitid, men det är upp till arrendatorn och jordägaren att bestämma den.

Jordbruksarrenden kan inte vara bindande i mer än 25 år. Därefter är det fritt fram för båda parterna att säga upp avtalet.

Bostadsarrende

För att upplåtelsen ska räknas som bostadsarrende ska syftet vara att bo på platsen och betala ersättning till jordägaren. Marken får däremot inte användas inom jordbruket. Den som arrenderar marken ska dessutom ha rätt att bygga en bostad eller ha kvar en bostad på tomten.

I regel gäller bostadsarrenden bara för fysiska personer. Upplåts ett liknande arrende till juridiska personer räknas det vanligtvis som ett lägenhetsarrende.

Avtalet ska vara skriftligt, men om ett muntligt avtal ingicks före 1 juni 1968 så gäller även det. Det förutsätter dock att upplåtelsen uppfyller alla förutsättningar som finns för bostadsarrende enligt de regler som gäller i dagsläget.

Arrendetid för bostadsarrende

Bostadsarrenden ingås antingen på bestämd tid eller på arrendatorns livstid. För ett bestämt avtal får arrendetiden inte vara kortare än fem år.

Som längst kan ett bostadsarrende vara bindande i 50 år. Om det finns en detaljplan där arrendeområdet ligger får avtalet inte vara bindande i längre än 25 år. En detaljplan är ett dokument som visar hur ett område i en kommun får bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Anläggningsarrende

Anläggningsarrenden innebär att marken inte kommer att användas till jordbruk eller för bostad. Den som arrenderar marken har däremot rätt att bygga eller ha kvar byggnader som är av stor vikt för verksamheten på marken. För detta ska arrendatorn betala ersättning till jordägaren.

Anläggningsarrenden kan exempelvis vara

 • bensinstationer
 • fabriker
 • vindkraftparker
 • lagerhus.

Precis som för bostadsarrenden behöver avtalet inte alltid vara skriftligt. Det gäller dock bara om det träffades före 1 juli 1968.

Arrendetid för anläggningsarrende

Avtalet för ett anläggningsarrende ska ingås på bestämd tid, som inte får vara kortare än ett år.

Ett anläggningsarrende kan som längst vara bindande i 50 år, men om det finns detaljplan på området gäller 25 år.

Lägenhetsarrende

Resterande arrenden kallas för lägenhetsarrenden. Det innebär alltså att marken inte uppfyller kraven för jordbruksarrende, bostadsarrende eller anläggningsarrende.

Exempel på lägenhetsarrende kan vara en idrottsförenings klubbhus, en kajplats eller en lekplats.

Avtalet behöver inte vara skriftligt utan det går lika bra med muntliga avtal. Ett skriftligt avtal är dock att föredra, så att det inte uppstår några tveksamheter om vilka villkor man har kommit överens om.

Arrendetid för lägenhetsarrende

Arrendet kan antingen ingås på bestämd tid, tills vidare eller på arrendatorns livstid.

Som längst kan upplåtelsen vara bindande i 50 år om området saknar detaljplan, annars gäller 25 år.

Arrendeavtalet ska vara omfattande

Arrendeavtalet bör vara omfattande och ska bland annat innehålla information om hur arrendeområdet får användas, hur stort det är och vad som omfattas i avtalet. Avtalet bör dessutom innehålla information om avgiften, hur lång arrendetiden är och hur lång uppsägningstiden är.

Tips! Anlita en jurist för att få ett giltigt och omfattande arrendeavtal.

Arrendeavgiften bestäms av jordägaren

Arrendeavgiften bestäms av jordägaren. Vanligtvis får jordägaren betalt i pengar, men även annan ersättning är giltig. Andra exempel på giltig ersättning är varor eller arbetsprestationer.

Ersättningen ska betalas senast tre månader före arrendeårets slut om parterna inte har avtalat om något annat.

Arrendatorn kan få sänkt avgift

I vissa fall kan arrendatorn få nedsänkt avgift mot vad man tidigare har kommit överens om. Det är möjligt

 • om arean på arrendestället visat sig vara mindre än vad som framgick i avtalet
 • om marken försämras eller minskas på grund av en skada som arrendatorn själv inte orsakat, exempelvis vattenflöde
 • om delar av arrendestället tas bort av arrendatorn.

Vill någon part med jordbruksarrende eller bostadsarrende ändra villkoren, oavsett om det rör avgiften eller något annat, ska en villkorsändring skickas in till motparten. För att ändra villkoren i ett anläggningsarrende måste avtalet först sägas upp. Den med ett lägenhetsarrende har dock ingen möjlighet att ändra villkoren, eftersom arrendet saknar besittningsskydd.

Vid eventuella tvister kan Arrendenämnden ta ett beslut.

Uppsägningstiden varierar mellan de olika arrendetyperna

Uppsägningstiden för de olika arrendetyperna varierar.

 • Uppsägning jordbruksarrende. Uppsägning ska ske minst åtta månader före arrendetidens utgång om avtalet var kortare än fem år. Avtal som är längre än fem år ska sägas upp minst ett år före arrendetidens slut. Har parterna avtalat om längre uppsägningstider gäller det bara för jordägaren. Arrendatorn får använda sig av det som står i lagen. För arrendetid på kortare tid än ett år där ingen uppsägningstid har avtalats krävs ingen uppsägning.
 • Uppsägningstid bostadsarrende. Avtalet ska sägas upp minst ett år före arrendetidens utgång. Har parterna avtalat om egna uppsägningstider måste jordägaren följa detta. Arrendatorn kan dock välja att följa lagen om den är mer fördelaktig.
 • Uppsägningstid anläggningsarrende. Jordägaren och arrendatorn kan fritt bestämma om de vill ha någon uppsägningstid eller inte. De har även möjlighet att bestämma hur lång en eventuell bindningstid ska vara. Om parterna bestämmer sig för att avtalet ska upphöra utan någon bindningstid har arrendatorn inte något besittningsskydd.
 • Uppsägningstid lägenhetsarrende. Tillsvidareavtal utan uppsägningstid upphör att gälla den 14 mars, även kallad fardag, som inträffar närmst efter sex månader från dess att avtalet sades upp. För bestämda avtal gäller den uppsägningstid som parterna har avtalat om.

Arrenderätten kan förbrukas

Om arrendatorn inte sköter sig kan arrenderätten förbrukas och avtalet sägas upp i förtid.

Arrenderätten kan anses vara förbrukad

 • om arrendatorn inte betalar avgiften i tid
 • om marken används till annat än vad som har avtalats
 • om arrendet vanvårdas
 • om ingen rättelse sker trots tillsägelse.

I vissa fall har arrendatorn besittningsskydd

För lägenhetsarrenden saknas helt besittningsskydd, däremot finns det för både bostadsarrenden och jordbruksarrenden. Anläggningsarrenden har indirekt besittningsskydd, vilket innebär att de tvingas flytta vid en uppsägning men då kan ha rätt till skadestånd.

Det finns dock fall då arrendatorn inte har något besittningsskydd.

Jordbruksarrenden

 • Arrendatorn saknar besittningsskydd om det rör sig om ett sidoarrende med en avtalstid på max ett år.
 • Arrenderätten har förverkats.
 • Jordägaren säger upp avtalet på grund av att borgen eller panten som har använts som säkerhet har försämrats och arrendatorn inte kan hitta en ny säkerhet.

Bostadsarrenden

 • Det finns inget hus färdigbyggt på marken när jordägaren senast kan säga upp avtalet.
 • Arrenderätten har förverkats.
 • Säkerheten för arrendet har försämrats och arrendatorn har inte fått fram en ny säkerhet.
 • Arrendenämnden lämnar dispens efter att arrendatorn har avstått besittningsskydd.

Anläggningsarrenden

 • Parterna har valt att avtala bort besittningsskyddet.
 • Arrenderätten har förverkats.
 • Panten eller borgen som har lämnats som säkerhet har försämrats och arrendatorn har inte fått fram någon ny säkerhet.

Ägarbyte får göras med jordägarens godkännande

Jordbruksarrenden, bostadsarrenden och anläggningsarrenden kan alla överlåtas om jordägaren har givit tillstånd. För lägenhetsarrenden finns inga regler och bedömning görs i stället enligt allmänna avtalsrättsliga principer.

Det finns dock undantagsfall när jordbruksarrenden och bostadsarrenden får överlåtas utan jordägarens samtycke.

Undantag för jordbruksarrende

Ett långtidsarrende som löper på tio år eller längre kan få överlåtas genom köp, gåva och byte om

 • rätten till överlåtelse inte är bortskriven i avtalet
 • arrendatorn har erbjudit jordägaren en möjlighet att ta tillbaka arrendet mot en skälig ersättning
 • jordägaren inte har accepterat arrendatorns erbjudande inom en månad
 • den som ska ta över arrendet är lämplig och skötsam.

Ett arrende kan överlåtas till make eller maka genom köp, gåva och byte om

 • avtalet löper över en viss tid
 • arrendet omfattar ett utvecklat lantbruksföretag
 • jordägaren inte har någon anledning att motsätta sig en överlåtelse.

En arrendator som har gjort investeringar i form av exempelvis byggnader eller anläggningar har rätt att överlåta arrendet om

 • han eller hon har erbjudit jordägaren att lösa in investeringen
 • erbjudandet inte har accepterats inom tre månader
 • den som ska ta över är lämplig och har ordnad ekonomi.

Undantag för bostadsarrenden

Arrendatorn har rätt att överlåta arrenderätten om

 • rätten till överlåtelse inte är bortskriven i avtalet
 • avtalet löper över en viss tid
 • jordägaren har blivit erbjuden att, mot skälig ersättning, ta tillbaka arrendet
 • jordägaren inte har accepterat erbjudandet inom en månad
 • den som ska ta över har ordnad ekonomi och är skötsam.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

18 Relaterade frågor & svar

Marianne Bemerud skriver:

Hej!
Vi är en förening som har ett avtal om Lägenhetsarrende ( Röbo hundsällskap.) vi betalar arrende. Jag undrar varför vi måste ha en försäkring på hagen ? ( kan förstå om de gäller under amorteringstiden som är en gång kvar på) då undrar jag om kommunen har sina hagar försäkrad ? Arrende löper på som vanligt hur lång tid är de på.

Evelina skriver:

Hej Marianne,

Er försäkring täcker eventuella skador som ni som arrendatorer orsakar på arrendet. Kommunen ansvarar för andra skador som kan uppkomma, så om de har en egen försäkring täcker den skador som orsakats på annat sätt. Försäkringarna täcker alltså olika saker.

Som vi skriver i texten ovan kan lägenhetsarrende antingen tecknas på en bestämd tid, tills vidare eller på livstid. Vilket som gäller bör stå i ert avtal. Upplåtelsen kan dock inte vara bindande längre än 50 år om området saknar detaljplan, och 25 år om det finns en detaljplan.

Hugo Nerud skriver:

Hej!
Har en jordägare som arrenderar marken skyldighet att upplysa arrendatorn om upplåtelse av ledningsrätt till annat företag?

Evelina skriver:

Hej Hugo,

Tyvärr vet jag inte om jordägaren är skyldig att upplysa om detta, utan får hänvisa till Arrendenämnden.

NJ skriver:

En bostadsarrende har överlåtits till Dödsbo för att sedan delas i dödsbo andelar, är detta fortfarande bostadsarrende eller lägenhetsarrende

Evelina skriver:

Hej,

Tyvärr kan jag inte svara säkert på vad som gäller. I regel blir bostadsarrende till ett lägenhetsarrende om det upplåts till en juridisk person, och ett dödsbo brukar räknas som en juridisk person. Men för ett säkert svar rekommenderar jag att låta en jurist titta på avtalet och bedöma situationen.

Marie Östberg skriver:

Hej,
Om vi har arrenderat ut jordbruksmark, får vi ändå åka skoter och göra skidspår på den på vintern. Vårt hus (landställe) ligger precis bredvid marken. Han som arrenderar bor några kilometer bort.

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Marie,

Tyvärr kan jag inte svara på om ni får åka skoter och skidor på marken ni har arrenderat ut. Titta i första hand på vad som står i avtalet, annars bör en jurist kunna svara på vad som gäller. Se också till att prata med personen som arrenderar så att det inte uppstår någon tvist mellan er.

Lennart Svensson skriver:

Min mor har i arv rätt att arrendera en sjötomt, kan vi som biologiska barn ärva arrenderätten och förlänga detsamma, mor lever fortfarande så just nu är det inte aktuellt, men vad har vi för rättigheter?

Evelina skriver:

Hej Lennart,

Jag kan tyvärr inte svara på exakt vad som gäller, utan råder er i stället att kontakta en jurist för att få veta era rättigheter eller upprätta ett avtal om det behövs.

bengt hellborg skriver:

Hej, jag har mottagit en uppsägning av kolonilott p g a förverkande enl 8:23 p 2 och 5 samt åsidosättande av avtalsenliga skyldigheter. I uppsägningen finns inget mer. Jag saknar uppgift om vart jag ska vända mig . Finns det inte en skyldighet att upplysa om det? Vart vänder jag mig?

Evelina skriver:

Hej Bengt,

Jag vet tyvärr inte om personen är skyldig att ge närmare upplysning om uppsägningen. Arrendenämnden medlar i arrendetvister och har skrivit mer om Förverkande av arrenderätten. Jag rekommenderar därför att du vänder dig dit med ärendet.

Birgitta Lander skriver:

Köpte en stuga på arrenderad mark för 10 år sedan. Jag betalar 6000 kr /år i arrendekostnad.
Stugan ligger på en skogstomt, med sjön på knuten. Frågan jag har är hur mycket arrendatorn kan höja arrendet, När jag tog över var arrendet 3000kr, men det höjdes omg till 6000kr! Saftig höjning tycker jag nog. Kan och bör man förhandla om han får för sig att höja arrendet igen?

Daniel skriver:

Hej Birgitta,

Markägare har rätt att höja arrendeavgiften, men inte så att den blir oskäligt hög. Jag kan tyvärr inte bedöma om det är tal om en oskälig höjning i ditt fall, men jag råder dig att kontakta en jurist som kan titta på omständigheterna i ditt fall och ge ordentlig rådgivning. Lycka till!

lars Johansson skriver:

Har en fråga gällande arrende. Vi har för avsikt att köpa en gammal timring/stuga i en by som inte ägs av jordägaren/markägaren. Vi har möjlighet att arrendera en bit mark på en äng kring stugan av jordägaren och skriva ett långt arrende. Vad händer om jordägaren skulle sälja sin mark/stuga som finns 100 meter från våran arrendetomt och den nya ägaren inte vill ha kvar oss. Kan vårat arrende sägas upp.

Filip Svensson skriver:

Hej Lars,
Om avtalet mellan dig och den nuvarande ägaren är skriftligt så kommer arrendet även gälla mot en eventuellt ny ägare. Vad jag känner till ska de vanliga reglerna om uppsägning gälla även för den nya ägaren. Jag skulle dock rekommendera dig att kontakta en jurist som kan ge ett definitivt besked om vad som gäller.

Marie Ranberg skriver:

Kan 4 syskon bilda en markägarförening och sedan arrendera ut tomter till sig själva? Föreningen kommer att äga mer mark än som i så fall arrenderas ut

Evelina skriver:

Hej Marie,

Ja, det ska vara möjligt för er att arrendera ut marken till er själva, så länge alla delägare har gett samtycke.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen