Bodelning

Hur en bodelning görs och vad du bör tänka på

En bodelning innebär att du och din partner gör en uppdelning av er gemensamma egendom. Det görs vanligtvis när ett förhållande där två parter har levt tillsammans och delat på gemensam egendom av någon anledning upphör. Reglerna för bodelning är olika beroende på varför egendomen ska delas upp och vilken sorts förhållande som parterna har haft. 

Hur går en bodelning till?

Rent praktiskt börjar bodelningen med att en av parterna begär att en sådan ska utföras. Om ni är överens om hur ni vill göra uppdelningen kan ni sköta hela processen själva. Ni måste skriva avtal i vissa fall, till exempel om ni äger en fastighet som ska delas upp.

Tips! Om ni är överens om bodelningen behöver ni inte anlita någon bodelningsförrättare eller advokat, utan kan sköta hela bodelningen själva.

Om ni inte kommer överens eller om ni vill ta hjälp av en expert kan ni ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare är oftast en advokat eller jurist som sköter bodelningen åt er. Bodelningsförrättaren försöker först få fram en frivillig överenskommelse mellan parterna. Om ni inte kommer överens gör bodelningsförrättaren en tvångsdelning.

Tips! Om du av personliga eller ekonomiska skäl inte kan betala kostnaden för en bodelningsförrättare, kan du ansöka om ersättningsgaranti hos tingsrätten.

1. Gör bouppteckning

Ni som ska göra bodelning ska göra en utredning av de tillgångar och skulder som ni hade vid den tidpunkt då ni ansökte om skilsmässa, då samboförhållandet upphörde, vid dödsfallet eller då ansökan skickas in. Dessa tillgångar och skulder ska skrivas upp i en bouppteckning.

Detta ska framgå i bouppteckningen

  • Vilka tillgångar som respektive make äger
  • Tillgångarnas värde
  • Om någon av tillgångarna är enskild egendom
  • Respektive parts skulder
  • Skuldernas eventuella koppling till enskild egendom

2. Beräkna andelar

Med utgångspunkt i bouppteckningen ska ni värdera era tillgångar och skulder. Huvudregeln i en bodelning är att den gemensamma egendomen ska delas lika mellan parterna, efter att eventuella skulder har räknats bort.

Om äktenskapet eller samboförhållandet har varit kortvarigt kan det vara skäl att göra undantag från likadelningen. Det kallas för jämkning och gäller för förhållanden på mindre än fem år.

3. Lottläggning

I den här fasen bestämmer ni konkret hur tillgångarna ska fördelas mellan er, det vill säga vem som ska få vilka saker.

4. Skriv bodelningsavtal

Ni fastställer bodelningen och lottläggningen genom att skriva ett avtal. Egendomen ska delas upp på valfritt sätt, och sedan ska ni räkna ut hur mycket den ena parten eventuellt ska betala i pengar för att lösa ut den andra.

Tänk på! Om ni vill kan ni registrera bodelningsavtalet hos Skatteverket, men det är inget måste.

Vill du få hjälp med att skriva ett bodelningsavtal finns det prisvärda avtalstjänster på nätet. Avtalstjänsterna är enkla att använda och hjälper dig att snabbt ta fram ett bodelningsavtal till ett lågt fast pris, i stället för att anlita en dyr juristbyrå. Du behöver bara svara på några frågor om bodelningen. Sedan skapas ett juridiskt korrekt bodelningsavtal baserat på dina svar.

Tips!

Lexly – Hjälper dig att skriva ett bodelningsavtal online

  • Skapar juridiskt korrekta bodelningsavtal
  • Enkelt verktyg och trygg hantering
  • Fasta priser på alla avtal
Till Lexly

Bodelning vid skilsmässa

När två parter är gifta ses de som en juridisk person i stället för två. Därmed räknas de också som gemensamma ägare av all sin egendom, så kallat giftorättsgods. Vid en skilsmässa ska giftorättsgodset delas lika mellan parterna genom bodelning.

Vad ingår i bodelningen vid skilsmässa?

Något förenklat räknas all egendom som giftorättsgods som inte har avtalats som enskild egendom.

För att något ska vara enskild egendom måste det ha avtalats om på förhand. Det kan ni göra i ett äktenskapsförord. Om en av parterna har fått egendom genom arv eller som en gåva där testamentet eller gåvobrevet tydligt har uttryckt att gåvan bara ägs av ena parten, räknas det också som enskild egendom.

Tänk på! Om du och din partner är gifta räknas all er egendom som gemensam och kommer därför att ingå i bodelningen, så länge ni inte har avtalat om någon annat.

Måste man göra en bodelning vid skilsmässa?

Ja, vid skilsmässa måste man göra bodelning. Om båda är överens om hur tillgångarna ska delas upp behöver ni dock inte ta hjälp av någon bodelningsförrättare, utan kan sköta allting själva.

Om ni gör en bodelning vid skilsmässa ska ni ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten. Det måste ni göra innan ni skriver bodelningsavtalet. Dock är det frivilligt att registrera er bodelning hos Skatteverket.

Hur lång tid efter skilsmässan kan man göra bodelning?

Bodelningen görs normalt först efter att äktenskapet har upplösts. Men om någon av parterna begär bodelning innan dess ska den utföras genast. Det är inte ovanligt att bodelningen görs under den så kallade betänketiden som ingår i en skilsmässa.

Det finns ingen definierad tidsgräns för hur långt efter skilsmässan som ni kan göra en bodelning. Men det bästa är att göra det i nära anslutning till att ni ansöker om äktenskapsskillnad. Om ni väntar länge med att göra bodelningen blir det svårare att värdera de tillgångar ni hade vid skilsmässan, och därför blir den juridiska processen krångligare.

Bodelning mellan sambor

Om du och din partner inte är gifta men ändå har levt tillsammans i ett samboförhållande är reglerna för bodelning inte lika strikta. När ett samboförhållande tar slut har den ena parten rätt att begära bodelning inom ett år från att förhållandet upplöstes, men det är inget måste att göra det.

Vad ingår i bodelning mellan sambor?

När två sambor ska separera omfattas de av sambolagen. Det innebär att bara den del av tillgångarna som har införskaffats för gemensamt bruk ska ingå i bodelningen. De tillgångar som någon av parterna ägde innan samboförhållandet ska inte ingå i bodelningen.

Tänk på! Om ni är sambor är det bara det som har införskaffats för gemensamt bruk som ingår i bodelningen.

Om ni vill att sambolagens stycke om bodelning, eller delar av det, inte ska gälla kan ni upprätta ett samboavtal. I så fall kan ingen av er begära bodelning om förhållandet tar slut, utan då gäller i stället det ni har skrivit i samboavtalet.

Bodelning vid dödsfall

Bodelning ska även göras om den ena maken i ett äktenskap avlider. En sådan bodelning går till på i princip samma sätt som vid skilsmässa, med skillnaden att fler parter är inblandade. Då tar nämligen arvingar och andra testamentstagare den avlidnas plats i bodelningen.

Arvingarna och testamentstagarna omfattas av samma regler som den avlidna parten skulle ha gjort, förutom reglerna för övertagande av bostad. Reglerna för övertagande av bostad gäller bara för den kvarvarande maken.

Tänk på! Bodelning ska alltid göras om en av makarna i ett äktenskap avlider och de har gemensamma tillgångar. Om den ena parten i ett samboförhållande avlider kan den kvarvarande sambon begära bodelning.

När det gäller sambor finns inget lagkrav på att bodelning måste göras vid dödsfall, men den kvarvarande sambon kan begära detta. Sambon får då hälften av det som har köpts in för gemensamt bruk efter att skulder har räknats bort, om det inte finns något testamente som säger något annat.

Bodelning under äktenskap

Bodelning kan även upprättas under pågående äktenskap, utan att någon skilsmässa är aktuell. Det rör sig då om en frivillig ekonomisk uppgörelse mellan makarna. För att kunna göra en sådan behöver båda makarna vara överens om att bodelningen ska göras och hur den ska göras.

Att göra bodelning under pågående äktenskap kan vara intressant om ni till exempel vill klargöra vem som äger vad av era gemensamma tillgångar, eller om ni vill omfördela tillgångarna. Det är också vanligt att göra bodelning när den ena maken driver någon form av företag. Syftet med bodelningen är då att skydda den andra makens tillgångar om företaget skulle gå i konkurs.

Tänk på! En bodelning under pågående äktenskap måste anmälas till Skatteverket för att vara giltig.

Under pågående äktenskap gäller bodelningen utvalda tillgångar, och alltså inte hela giftorättsgodset. Det kallas för partiell bodelning. En sådan bodelning ska alltid anmälas till Skatteverket innan ni skriver bodelningsavtalet, annars är den inte giltig.

Bodelning av fastighet

I bodelningen kan en gemensam fastighet ingå. Inom ett äktenskap räknas den gemensamma bostaden i regel in i giftorättsgodset. I ett samboskap räknas fastigheten bara in om ni införskaffade den gemensamt, men inte om den ena parten ägde bostaden innan samboförhållandet.

Beräkning av fastighetens värde

När ni räknar ut fastighetens värde ska ni utgå från bostadens marknadsvärde. Kan ni inte komma överens om marknadsvärdet får ni anlita en mäklare eller värderingsman för att värdera bostaden.

Från marknadsvärdet drar ni sedan bort så kallad latent skatt, det vill säga den vinstskatt som en säljare hade behövt betala om fastigheten såldes, och även försäljningskostnader, såsom mäklararvode. Kort sagt ska ni dra bort den skatt och de kostnader som skulle ha betalats om bostaden såldes vid bodelningstillfället.

Renovering och andra investeringar på gemensamma fastigheter räknas också in i husets värde.

Överlåtelse av fastighet vid bodelning

Det vanligaste vid bodelning är att den ena parten tar över den gemensamma bostaden, och kompenserar den andra parten ekonomiskt med en summa pengar som motsvarar halva bostadens värde.

Om parterna inte är överens om vem som ska behålla bostaden, är det den som har störst behov av bostaden som har rätt att ta över den.

Om den andra parten inte vill bli utköpt och överlåta fastigheten till den andra, kan det bli fråga om tvångsförsäljning. Då kan den som vill sälja bostaden ansöka hos tingsrätten om att bostaden ändå ska säljas, trots att den andra parten har motsatt sig detta. Det finns dock inget som hindrar att den part som vill behålla bostaden i det här fallet köper bostaden ändå.

Vad händer med bolånen vid bodelning?

Bolån följer i regel med den bostad som står som säkerhet för lånet. Om den ena parten i bodelningen ska ta över den gemensamma bostaden, är det alltså den personen som ska ta ansvaret för bolånet.

Det går dock inte att överlåta gemensamma bolån till den ena parten hur som helst, utan ni måste omförhandla bolånet med banken. Banken måste avgöra om den parten som ska bo kvar har ekonomiska förutsättningar att stå ensam på lånet. Vid denna omförhandling kommer banken troligtvis att vilja se bodelningsavtalet.

Tänk på! Båda parterna är betalningsskyldiga på bolånet tills banken har godkänt omförhandlingen.

Om banken godkänner att den ena får stå på bolånet ensam kan den personen lösa ut den andra parten och ansöka om ett nytt bolån som bara den som bor kvar i fastigheten står på.

Om banken inte godkänner att den ena får står själv på bolånet får lånet inte skrivas över på den personen. I så fall behöver ni antingen stå kvar på lånet bägge två, eller så behöver ni sälja bostaden.

Skulder vid bodelning

Vid en bodelning tar du inte över några skulder från den andra parten. Var och en ansvarar själva för sina egna skulder. Värdet av skulderna räknas av från den skuldsatta partens del av era gemensamma tillgångar.

Först ska värdet av era gemensamma tillgångar räknas ihop. Om någon av er har skulder dras sedan värdet av den skulden bort från värdet av den personens del av tillgångarna. Därefter läggs det som återstår av era tillgångar ihop, och blir det totala värde som ska delas upp.

Exempel: Maja och Didrik ska skiljas och göra bodelning. Var och en har giftorättsgods med värdet av 400 000 kronor. Maja har skulder på 200 000 kronor, medan Didrik inte har några skulder alls.

Majas skulder dras av från hennes del av giftorättsgodset, och hon tillför därmed 200 000 kronor till bodelningen. Didrik tillför hela sin del på 400 000 kronor. Det totala giftorättsgods som Maja och Didrik ska dela upp mellan sig är därför 600 000 kronor.

Om den ena partens skulder skulle ha ett högre värde än värdet av tillgångarna, innebär detta att den part som inte har en skuld i slutändan kan få ut en mindre egendom i bodelningen. Dock kan ingen av parterna hamna på minus, och behöver därför aldrig betala för den andra partens skulder.

Exempel: Om Maja skulle ha skulder på 500 000 kronor, som därmed överskrider hennes del av giftorättsgodset, tillför hon 0 kronor till bodelningen. Då blir det bara Didriks del på 400 000 kronor som ska ingå i bodelningen. Parterna får då alltså 200 000 kronor var.

Det här gäller bara för skulder som är kopplade till sådant som ägs gemensamt. Skulder som är kopplade till saker som är enskild egendom, till exempel en bil som enligt äktenskapsförord ägs av den ena parten, ska inte tas med i bodelningen, och därför görs inget avdrag för detta.

Evelina

Boende-skribent

evelina.grenehed@boupplysningen.se

106 Relaterade frågor & svar

max skriver:

Hej
Jag och min sambo funderar på att separera
Vi har köpt en lägenhet gemensamt för 1200000kr Men min sambo står själv på lånet.
Vi gick in med lika mycket var i kontantinsats
Vi står båda som ägare på lägenheten
Vi har inget samboavtal
Allt som är köpt sen vi blev sambos är betalat 50/50

Om vi säljer lägenheten vid separation måste min sambos skuld betalas av innan vi delar på resterande pengar lika?

Eller delar vi lika på försäljningspriset av lägenheten rakt av och hon får lösa skulden själv?

Evelina skriver:

Hej Max,

Jag skulle tro att ni löser skulden som i det fall vi beskriver i texten ovan, under rubriken ”Skulder vid bodelning”. Dock är jag inte helt säker på hur det går till när skulden i fråga är kopplat till bostaden som ska säljas, så säkrast är att fråga en bodelningsförrättare eller jurist om saken.

Tomas skriver:

Hej!
Jag och min fru ska skiljas. Vi har gjort en förlust på vårt hus efter försäljning och har därför fortfarande kvar ca en halv miljon på bolånet. En avbetalningsplan är gjord med banken. Vad händer nu? Kan jag bli betalningsskyldig för min exfrus del av skulden om hon inte klarar av att betala?

Evelina skriver:

Hej Tomas,

I texten ovan har vi förklarat vad som händer med bolån och skulder vid bodelning. Bolånen brukar följa med den som tar över huset, och huvudregeln är att den ena parten inte tar över några skulder från den andra parten. Prata med banken så kan du få vägledning i er nya situation.

JSS skriver:

Hej!
Min gamla mamma köpte en lägenhet för många år sedan (1970) för att dom båda skulle bo där.
Nu tror hon att jag ska få hela lägenheten när hon avlider, men som jag förstår det så ärver han halva och jag halva. Jag har har inga ambitioner om att låta honom flytta få flytta ut. Han har endast ett syskonbarn som släkting. Varken jag eller han har pengar att lösa ut varandra. Kan mamma testamentera lägenheten till mig och han får bo kvar om han har råd. Det är dessutom svårt att prata om detta med dom, fast jag vet att jag borde

Evelina skriver:

Hej,

I texten ovan kan du se vad som gäller för bodelning vid dödsfall. Om din mamma vill ändra arvsrätten behöver hon skriva ett testamente.

Jag rekommenderar att ta hjälp av jurist för vidare frågor om detta. Vi på Boupplysningen kan tyvärr inte ge råd i specifika ärenden.

CB skriver:

Jag och min make köpte en lägenhet gemensamt för ca 1 månad sen. Vi har varit gifta för 4 år och har ett gemensamt barn. Min make har betalt kontantinsats som kom från försäljning av våra tidigare lägenhet. Min make har köpt själv tidigare lagenheten 7 år sedan. Min make vill göra en äktenskapsförord och han vill ha 65% av bostadsrätt eftersom han betalade kontantinsats. Har han rätt att göra det?

Evelina skriver:

Hej,

I ett äktenskapsförord bestämmer ni själva hur ägandet ska fördelas. Enligt de ordinarie reglerna för bodelning spelar det ingen roll vem som har betalat kontantinsatsen, så jag tror inte att det ger din make automatisk rätt till en större andel.

Jag skulle dock rekommendera juridisk hjälp med att göra äktenskapsförord, så att allt blir rätt. Se också till att ni båda är överens om vad ni vill avtala.

Tony skriver:

Hej,

Jag äger vår bostadsrätt som jag och min Sambo bor i. Jag behövde köpa den själv på grund av ett bundet lån. Nu vill vi dela på ägandet av bostadsrätten. Vi vill i princip dela på inköpspriset och lånet. Är bodelningen det rekommenderade alternativet i det här fallet?

Evelina skriver:

Hej Tony,

Bodelning görs vid separation när sambor ska dela upp er egendom mellan sig. Det låter inte som att det är aktuellt i det här fallet. Vill ni att din sambo ska stå med som ägare och låntagare rekommenderar jag att vända er till banken så kan de hjälpa er.

Thommie Brorsson skriver:

Hej,

Jag och min fru har skiljt oss vi har ett gemensamt radhus som vi köpt tillsammans, jag kan inte köpa ut henne men vi båda vill att jag ska bo kvar i radhuset för barnens skull och hon flyttar till en hyreslägenhet. Det är ingen osämja mellan oss utan ett gemensamt beslut. Vi vill båda stå kvar som ägare av huset. Min fråga kan vi båda stå kvar som ägare av bostaden så att hon får sin vinst vi senare försäljning?, Hur skriver man det i bodelningen så att allt blir rätt?

Evelina skriver:

Hej Thommie,

Ja, det ska gå att ordna så att ni båda står kvar som ägare och får er del av vinsten vid framtida försäljning. I så fall äger ni bostaden enligt samäganderättslagen. Då delar ni upp era andra tillgångar i bodelningen, men står kvar som ägare på huset. Är ni överens om det upplägget ska det inte vara några problem.

Sarah Bezzecchi skriver:

Hej Evelina!
jag separera i början av förre or, och bara just nu jag kontakta min baken för att tar hela lön på mig. Och ta bort namn av min ex sambo från lägenhet.
Jag skriver därför jag väntad att skriver en bodelning avtal efter min separation.
Min sambo flyttade ut och registrerad till en annan adressen mer av ett år sen.
Så nu jag fick att veta att jag kan inte länge skriva en bodilnigavtal.
Lägenhet är min jag lägg hela kontakt insats. Vi flyttade in från separat adressen, och jag vet det låter galen men vi gjorde en sambo avtal när hon flyttade ut.
Min ex sambo och jag är överans med allt hon krävs ingenting. men rent juridisk jag vet inte vad jag kan göra nu.
Tack på förhand /S

Evelina skriver:

Hej Sarah,

Även om ni inte har gjort en bodelning ska bolånet kunna skrivas över på dig, så länge du uppfyller bankens krav för bolånet på egen hand. Många gånger vill banken se ett bodelningsavtal, men om du och din ex-sambo är överens om att du ska ta över bolånet borde det kunna gå att lösa ändå. Kontakta banken för att få hjälp med hur ni ska göra.

A skriver:

Måste man dela exakt lika i bodelningen? I vårt fall har vi en gemensam hyresrätt som vi bestämt att en part ska ta över själv. Den andra kommer då att behöva köpa en lägenhet. För att kompensera den som köper lägenhet tänker vi att den borde få en större andel av de ekonomiska tillgångarna. Får vi göra så?

Evelina skriver:

Hej,

Ja, det går bra att göra så. Så länge ni är överens kan ni dela upp egendomen som ni vill. Det är om ni inte skulle komma överens om uppdelningen och behöver juridisk hjälp som det ska delas exakt lika.

Christian Johansson skriver:

Hej,

Jag och min sambo ska gå skilda vägar efter endast 1 år i gemensamt boende. Vi köpte ett hus men jag gick in med hela kontantinsatsen, detta finns det skuldebrev på.

Nu kan inte jag bo kvar ensam i huset så vi blir tvungna att sälja. Det jag funderar på är rent generellt hur man ska tänka i olika situationer som kan uppstå kring försäljningen.

Vi gav 2.400.000kr för huset för 1 år sedan. Vi har inte investerat eller renoverat något värdehöjande under detta år. Vi budade på huset och det låg på marknaden för 2.200.000kr.

1. Vi säljer för exempelvis 2.600.000kr och går med ordentlig vinst. Där ser jag inga problem i att betala av lånet och mäklaren. Plus att jag får tillbaka halva kontantinsatsen, skuldebrevet rivs. Det som blir över delar vi som vinst.

2. Samma scenario som ovan men vinsten blir ungefär 0kr efter alla avdrag. Då går vi +/- 0 .

3. Vi får inga bud alls, alternativt bud som medför att efter inbetalning av bolån och mäklarkostnader står i en sits där hon inte får ut tillräckligt mycket för att kunna betala av skuldebrevet.

Det är det sista alternativet då, som intresserar mig. Frågan är hur vi hanterar en sådan situation? Hon har inga andra tillgångar att ta till om husförsäljningen inte ger tillräckligt med pengar till skuldebrevet. Får jag då inse att jag då får stå för hela förlusten i försäljningen eller skrivs det då ett nytt skuldebrev på hennes resterande skuld till mig?

Min spontana känsla är, eftersom vi ändå är sams, att jag inte kommer med gott samvete kunna sätta henne i stor skuld till mig. OM jag hade kunnat bo kvar själv och ”bara” gått på en värdering från mäklare så skulle det ju innebära samma situation egentligen. Mäklaren kan ju komma hit och värdera till exempelvis 100.000 mindre än vad vi gav för huset. Jag vill att både hon och jag ska inse att vi går in i nästa steg och att det är som ett lotteri. Att vi bägge vinner vid stark försäljning men att enbart jag förlorar vid uteblivet/lågt bud. Tänker jag rätt?

Mvh Christian

Evelina skriver:

Hej Christian,

Jag tror att det går att lösa så om ni båda är överens. För säkert svar måste jag dock hänvisa till jurist eller liknande i den här frågan. Det kan nämligen spela in här om ni har skrivit samboavtal och eller inte. Har ni skrivit samboavtal ska ni följa det som står där, annars är det sambolagen som gäller. Du kan läsa mer på följande sidor: Samboavtal, Skuldebrev

Ninna skriver:

Hej!

För 5 år sedan skildes jag och min dåvarande man. Vi ägde ett hus tillsammans men jag hade inte råd att bo kvar i huset och flyttade medan exet då bodde kvar i huset. Min exman anlitade en jurist och dem två gjorde upp en bodelning. Jag var där på ett möte, man gick igenom avtalet och i ena klausulen så stod ett så konstigt ord som jag inte förstod. Jag ville dock bara få detta gjort och skrev på pappret. Några månader senare upptäckte jag att lånen var avslutade i banken och jag förstod ingenting. Tog då kontakt med min bank som bekräftade att lånen avslutats utan mitt medgivande och man kunde se att det flyttats till en annan bank. Jag fick då veta att jag enligt vårt bodelningsavtal ”skänkt” honom huset och det var det ordet som jag då inte förstod i avtalet. Nu fem år senare så vill min exman ha en kopia av bodelningsavtalet för att han ska sälja huset, han har kontaktat mig och undrar om jag har kvar pappret och kan ge honom en kopia. Har jag skyldighet att lämna ut en kopia till honom? Varför behövs en kopia av det vid försäljning av huset då han uppenbarligen står som ensam ägare på huset?

Daniel skriver:

Hej Ninna,

Spontant tror jag inte att du har någon skyldighet att ge honom en kopia av bodelningsavtalet. Han har ju rimligtvis ett eget exemplar. Jag råder dig dock att kontakta en jurist på egen hand som kan gå igenom avtalet med dig.

Lotta Hylander skriver:

Hej
Jag ska köpa ut min exman från vår villa genom att ta över befintliga lån och ersätta för värdeökningen. Om villan är värd 12 miljoner och lånen är på 7,5 miljoner, hur mycket ska jag betala min exman då?

Daniel skriver:

Hej Lotta! Vi brukar vara försiktiga med att göra så specifika uträkningar som svar på kommentarer. Detta eftersom vi inte har tillgång till all relevant information och att det helt enkelt finns en risk att det blir fel. Jag rekommenderar dig att kontakta en jurist som jag kan hjälpa till i ditt enskilda fall. Lycka till!

Hedda skriver:

Hej!
Min pappa har tyvärr gott bort. Han gifte om sig det senaste halvåret i Sydafrika med en Sydafrikansk kvinna. Äktenskapet är registrerat i Sydafrika men inte i Sverige. Pappa skrev ett äktenskapsförord, signerat av hans fru, två vittnen och en adkota (pub notar). Vi får reda på att det nu i efterhand aldrig registrerat hos Skatteverket och är därför ogiltigt. Han skickade sitt original med posten och den gick tyvärr förlorad.

Enligt vår bouppteckningsman så erkänner svensk lag andra lagar och därför kommer hans fru bli inkallad till bouppteckningen. Erkänner man Sydafrikansk lag vid bouppteckning? Trotts att äktenskapet aldrig registreras hos Skatteverket så kommer pappas hustru ha rätt till hälften. Kan detta verkligen stämma?

Vi hör olika från olika advokater och det gör oss extremt förvirrade. Finns det något som heter ”reducerad giftorätt” som gäller ÄVEN vid dödsfall? Enligt denna så kommer hans änka få max 25% av pappas ägodelar eftersom giftermålet är under 5 år. Stämmer verkligen detta och vid dödsfall? Kan ni i så fall snälla skicka bevis på det och vilken paragraf det gäller VID dödsfall?

Vår bouppteckningsman menar på att man också kan jämka pga av kort äktenskap och då tar man 20% av det båda makarna äger och slår ihop dem och sen delar på hälften. Enligt en advokat så gäller inte detta vid dödsfall. Det är också en annan sak som förvirrar oss. Finns något sådant som ni kan hänvisa till med hänvisning till just dödsfall.

Pappa har också ett testamente där vi är dem enda arvtagare och all hans försäkringar och pensioner är skrivna till oss. Hur mycket kan testamentet skydda oss?

Ser fram emot svar,
I tacksamhet,
Med vänliga hälsningar,
H

Daniel skriver:

Hej!

Detta är en knepig juridisk fråga som rör internationell privat- och processrätt. Eftersom den är så komplicerad är det tyvärr inte konstigt att olika jurister gör olika bedömningar. Eftersom jag själv inte är expert i dessa frågor vågar jag mig inte på att ge ett svar på frågan utan får hänvisa till de jurister du anlitat. Vill du själv läsa in dig på ämnet kan jag rekommendera Michael Bogdans bok ”Svensk internationell privat- och processrätt” som du kan låna i ett bibliotek nära dig. Lycka till!

Marie skriver:

Hej,
Min man och jag ska skiljas. Jag har ett lån hos CSN. Ses det som mitt eget eller ska vi ta hänsyn till det när vi delar upp våra besparingar?

Daniel skriver:

Hej Marie! CSN-skulder ska som huvudregel räknas in i bodelningen vid skilsmässan. Om detta leder till en oskälig uppdelning kan jämkning komma på tal. Vill du ha ett mer kvalificerat svar på vad som gäller i just din situation rekommenderar jag dig att höra av dig till en jurist. Lycka till!

Mis skriver:

Jag är sambo och alltså rätt till halva huset som min sambo köpte när vi levde ihop. Vi lever fortfarande ihop. Nu går huset på exekutiv auktion. Hur ska jag göra för att få min andel av huset?

Evelina skriver:

Hej,

Om huset räknas som samboegendom ska tingsrätten eller annan som ordnar med tvångsförsäljningen se till att du får din andel i samband med tvångsförsäljningen av huset. Jag skulle rekommendera att höra med den parten om hur du behöver gå tillväga på något särskilt sätt.

Kristina skriver:

Hej
Vad är det för regler angående brytdatumet
Mitt ex vägrar visa rätt brytdatum i våran bodelning
Vad kan bodelsförättaren göra , ska han kräva rätt datum på samtliga papper på min ex man ? Vad är reglerna ?

Evelina skriver:

Hej Kristina,

Brytdatum är det datum då er skilsmässoansökan kom in till tingsrätten. Det är alltså det som ska anges enligt reglerna.

Erik skriver:

Jag och min nuvarande sambo ska separera. Hon ska i morgon skriva överlåtelseavtal för sin blivande lägenhet. I dag skev vi bodelningsavtal där det framgår att jag övertar vår nuvarande bostadsrätt genom att överta hennes del av lånet samt att övrig egendom ska sämjedelas (uppdelningen har ännu inte skett av bohaget). Jag har betalat mer än 30 % av vår bostad kontant och vi är idag överens om uppdelningen men det förhållandet kan givetvis förändras.

Fråga 1:
Behöver bodelningsavtalet skickas till skatteverket? Jag kommer att använda det för att visa övertagandet mot brf och banken.

Fråga 2:
Eftersom vi i praktiken separerar först om 3 månader, är bodelningsavtalet giltigt eller kan det ifrågasättas senare?

Evelina skriver:

Hej Erik,

1. Nej, är ni sambor behöver bodelningsavtalet inte skickas till Skatteverket. Det är bara bodelningar mellan gifta makar som behöver registreras hos Skatteverket.

2. Bodelningsavtalet är giltigt från och med att båda parter har skrivit under. Om ni däremot båda är överens om att ogiltigförklara avtalet senare kan ni göra detta, men inte om bara ena parten vill upphäva avtalet.

Samuelo skriver:

Hej! Jag ligger i skilsmässa och har en generell fråga kring Handpenning vid försäljning av vår tidigare gemensamma hus. Vi sålde huset förra året och i samband med et har vi fått handpenning och slutlikvid. När vi fick handpenningen så frågade min dåvarande fru om hon kunde nyttja en del av den gemensamma handpenningen för att kunna i sin tur lägga handpenning på en ny bostad som hon köpt. Nu håller hon ”inne” på en del av handpenning tills den officiella Bodelningen är klar. Min fråga är: har hon rätt till att undanhålla en del av handpenningen? Borde jag inte få 50% av handpenningen utan diskussion. Varma hälsningar

Evelina skriver:

Hej Samuelo,

Handpenningen borde mycket riktigt ingå i bodelningen, eftersom det tillhör era gemensamma tillgångar. Tar ni hjälp av en bodelningsförrättare rekommenderar jag att ta hjälp av förrättaren för att se till att alla tillgångar räknas med.

Hans skriver:

Hej,

Jag ska skilja mig och göra bodelning, jag har köpt en lägenhet i Danmark, som jag kommer äga 1. maj, bara mitt namn står på kontraktet och i tinglysning. Än så länge bor och jobbar vi båda i Sverige, hon är svensk. Stämmer det att enbart handpenningen, som jag har betalt på lägenheten ska ingå i bodelningen, då jag inte formellt äger den än? Spelar det roll att lägenheten är i Danmark? Behöver vi advokat eller kan man använda ett standard bodelningsdokument?

Ändrar det något om vi skiljer oss efter 1. maj där jag formellt äger lägenheten? Och kan man i så fall bara skriva att den är min? Vi är överens om bodelningen, jag får lägenhet, hon kompenseras med pengar.

Evelina skriver:

Hej Hans,

Det som ingår i en bodelning är allt som räknas som giftorättsgods och som ni äger vid tillfället då ni ansöker om skilsmässa. Har du betalat handpenning på lägenheten innan ni ansöker om skilsmässa kan det alltså vara så att den ingår i bodelningen. Men så länge ni är överens om hur bodelningen ska göras, kan ni göra upp det så att du behåller lägenheten. Ett annat sätt är att skriva ett äktenskapsförord så att lägenheten blir din enskilda egendom.

Ni kan skriva ett eget bodelningsavtal utan bodelningsförrättare om ni är överens om hur fördelningen ska göras. Jag känner tyvärr inte till om det gör någon skillnad att lägenheten är i Danmark.

Det här är vad jag kan svara på. För närmare rådgivning råder jag dig att ta kontakt med en jurist.

Stina skriver:

Hej!
Jag och min före detta har nu varit separerade sedan ett år. Vi har inte fått bytt vår hyresrätt. Han är inte i lägenheten något nämnvärt och betalar bara precis halva hyran. Vi har två små barn, varav det ena barnet har en cp-skada.
Måste jag anlita en advokat för att utreda om barnen och jag står i större behov av lägenheten? Och måste jag först isf göra en bodelning för att bevisa att vi inte längre är sambo eller räknas vi som det annars?

Evelina skriver:

Hej Stina,

Om du och din före detta sambo är överens om att du och dina barn ska överta lägenheten, behöver ni inte ta hjälp av någon advokat. Om ni däremot inte är överens om det kan en bodelningsförrättare behöva göra den bedömningen, så i det fallet kan du behöva begära bodelning.

I regel räknas man som sambo så länge man bor och är folkbokförda på samma adress och har ett gemensamt hushåll. Om ni bor och är folkbokförda i olika bostäder räknas ni i regel inte längre som sambor.

Micke skriver:

Hej,

Jag och min fru ska skiljas och före vi träffades ägde jag huset vi nu bor i.
Jag står fortfarande som ensam ägare på både hus och lån på 900,000 kr huset är värderat till 1,500,000 kr.
Får jag tillgodo räkna mitt lån på 900,000 kr till min fördel i bodelningen?

Evelina skriver:

Hej,

Är ni gifta räknas huset som er gemensamma egendom, om ni inte avtalat något annat i ett äktenskapsförord. Det gäller oavsett vem som står som ägare på huset.

Din låneskuld räknas då bort från din del av giftorättsgodset när ni ska dela upp det mellan er. I det här svaret på Lawline finns ett bra exempel på hur skulder räknas av vid bodelning: https://lawline.se/answers/vad-hander-med-personliga-skulder-i-skilsmassa

Hoppas att detta var till hjälp!

Emelie skriver:

Min man och jag är gifta. Han äger lägenheten vi bor i sedan tidigare. Nu skall vi bodela under äktenskapet, så att vi båda står som ägare.
Vad behöver vi skriva med i vårt bodelningsavtal för att det skall godkännas hos Skatteverket?

Alexandra skriver:

Hej Emelie,
Tack för ditt mejl.
Innan ni kan skriva ett bodelningsavtal måste ni skicka in en ansökan till Skatteverket. Mer information om hur ni går till väga hittar ni här, under avsnittet bodela under äktenskapet https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskapochpartnerskap/aktenskapsregistret/bodelning.4.8639d413207905e9480002512.html
Det finns ingen särskild blankett när ni ansöker om ett bodelningsavtal. Innan Skatteverket kan handlägga ert ärende måste ni betala en ansökningsavgift.
Vad som sen ska stå i bodelningsavtalet är upp till er. Men det bästa är alltid att få hjälp av en professionell aktör. Vi på Boupplysningen kan tyvärr inte ge juridiska råd om specifika avtal, men det finns prisvärda onlinetjänster som exempelvis http://www.boupplysningen.se/partners/avtal24 så ni slipper anlita någon dyr juristbyrå.

Bästa hälsningar
Alexandra

Marielle skriver:

Hej,
Detta kan bli ett rörigt inlägg…
Jag separerade från mitt barns far för lite drygt ett år sedan (februari 2019). Vi ägde en lägenhet ihop som nu är såld. Vid köpet stod jag för 100% av handpenningen men bolånet var delat 50% var. Vi har ett samboavtal och ett skuldebrev på handpenningen. Tyvärr såldes lägenheten med förlust.
Då jag var föräldraledig under 2017-2018 hjälpte mitt ex till genom att han betalade merparten av våra boendekostnader. Inte hela, men ca 75%. På grund av det anser han sig ha rätt till 50% av det som blir över när bolån och mäklararvode är löst.
Jag betalade 405.000:- i handpenning när vi köpte lägenheten 2016. Priset var då 2.700.000
Vi sålde lägenheten nu för 2.375.000 och har amorterat ca 150.000. När alla avgifter, lån och mäklararvode är betalt är det ca 170.000:- kvar. Enligt skuldebrevet är han skyldig mig 202.500:-
Har han rätt att kräva något av mig i detta eller bör jag ställa ett krav på honom på de resterande 32.500?
Till saken hör också att när vi flyttade in i lägenheten köpte vi en massa nya möbler. Jag betalade för merparten av dessa. Vid separationen tog han med sig en del av möbler och bohag men kräver fortfarande pengar för hälften av det som finns kvar. Det han plockat med sig, utan mitt medgivande, har ett inköpsvärde likt det som faktiskt finns kvar till mig. Dvs. vi har egentligen delat allting redan.

Evelina skriver:

Hej Marielle,

När två sambor separerar ska allt som införskaffades för gemensamt bruk delas lika, enligt sambolagen. Det gäller såväl fastigheten som möblerna. Det spelar ingen roll hur mycket var och en har betalat, utan det avgörande är just om det köptes för att användas till det gemensamma hushållet.

Jag rekommenderar att läsa vår text om sambolagen för att se hur egendomen ska delas upp i praktiken. Om ni inte kommer överens om fördelningen skulle jag råda er att ta hjälp av en bodelningsförrättare eller annan jurist, som kan bedöma hur sambolagen tillämpas på just er situation.

Svärmor skriver:

Hej!
Ett gift par med två barn ska skiljas och de äger ett hus gemensamt. De har fått huset värderat två olika mäklare som gav olika bud. Mannen vill överta huset och har erbjudit kvinnan ett bud som ligger precis mitt emellan mäklarnas värdering. Kvinnan önskar att mannen tar över men vill sälja för att kunna få ut mer. Mannen går inte med på detta, vad händer? Blir det tinget som avgör?
Har mannen rättigheter eller skyldigheter att gå med på ev. försäljning? Paret ska ha gemensam vårdnad om barnen.

Evelina skriver:

Hej,

Ja, om kvinnan vill sälja bostaden hellre än bli utköpt av mannen, behöver hon ansöka hos tingsrätten om tvångsförsäljning. Då är det tingsrätten som avgör om ansökan beviljas eller inte.

Om tingsrätten beviljar ansökan bjuds huset ut på offentlig auktion, vilket mannen inte ska kunna göra något åt. Däremot är det inget som hindrar att mannen själv bjuder på huset när det ligger ute för försäljning.

Anna skriver:

Hej!
Om bodelningen är upprättad och en summa kommit överens om för utköp av den ena ur fastighet, hur lång är skälig tid som den kvarvarande har för att betala summan? I avtalet står just skälig tid och i det fallet jag talar om har det tagit 3 månader hittills.

Evelina skriver:

Hej Anna,

Tyvärr hittar jag ingen klar definition av hur lång tid som är skälig. Om en bodelningsförrättare har varit inblandad rekommenderar jag att fråga dem om saken, annars annan juridisk expertis. Om personen som behållit bostaden vägrar betala summan, kan personen som ska bli utköpt vända sig till Kronofogden för att få hjälp att kräva sina pengar.

Ahmad reza Gholami skriver:

Hej,jag och min sambo bor i min villa och vi ska separera.jag gav henne tre månader tid för att hitta en bostad men hon är inte så aktiv och jag undrar vad ska jag göra efter tre månader om hon vill inte flyta ut.
M.V.H Ahmad

Evelina skriver:

Hej Ahmad,

Något du kan göra är att begära bodelning. Då avgör bostadsförrättaren vem av er som har rätt att bo kvar i bostaden. Om du har ägt villan sedan innan ni flyttade ihop är det du som får rätt till villan. Undantaget är om det finns särskilda skäl för sambon att bo kvar, till exempel om ni har barn som hon har ensam vårdnad om.

Med ett beslut att du får bo kvar i huset måste din sambo flytta därifrån genast. Vägrar hon fortfarande att flytta kan du vända dig till Kronofogden och få hjälp att avhysa din sambo.

Aleksandar skriver:

Kan man göra det förslag ?
De som mitt förslag innebär är, vi står båda som ägare på huset, du tar över betalningsskyldigheterna som finns på huset inkl vatten,el,tv mm. Vi tillsammans med bank/jurist skriver kontrakt på detta. Det innebär att jag har rätten till min del av huset så småningom när/om du vill sälja eller köpa ut mig i framtiden dock innebär det även att all standard höjning du gör på huset efter att jag flyttat ut har jag ingen rätt att ta del av utan du sparar alla kvitton och dessa ska sedan kunna dras av på min vinst när huset säljs eller du kan/vill köpa ut mig med marknadsvärdet i klump summa. Eftersom du går i god för att ta över alla kostnader på huset så finns det möjlighet att gå i god med delar (min del) av huset så jag garanterat får ett EGET lån på lägenhet.

Evelina skriver:

Hej Aleksandar,

Jag är inte säker på att jag har förstått din fråga rätt, men jag ska försöka svara på hur det fungerar.

Vid bodelning delas all gemensam egendom upp lika. Står ni båda som ägare på huset spelar det därför ingen roll vem som har betalat vilka kostnader, så därför går det inte att fördela om kostnaderna på ett sätt som förändrar hur egendomen delas upp. Det ni kan göra för att ändra fördelningen är att skriva ett samboavtal om ni är sambor, eller äktenskapsförord om ni är gifta.

Om den andra ägaren köper ut dig ur huset finns det särskilda bestämmelser om hur utköpet ska gå till. Den som bor kvar ska då betala din del av bostadens värde och ni drar ni en fiktiv vinstskatt utifrån bostadens beräknade marknadsvärde. Därefter har du som blivit utköpt inte längre någon del av huset.

Hoppas att det var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma.

Nilla skriver:

Hej. Min mammas sambo avled den 27/1-2020. Han flyttade in i mammas hus utan att ha något med sig. De har alltid haft strikt delad ekonomi, gemensam hushållskassa m.m. Han har betalat 3 000,- i månaden för mat och logi. Han har även betalat hälften av elen. Inga försäkringar. De har levt tillsammans i 28 år, och han har varit jättesnäll mot mamma, så de har haft ett bra liv tillsammans. Han har 2 söner som är väldigt förtjusta i pengar. Nu har de gått igenom hans bankpapper och sett att han har köpt bl.a en snöslunga för 9 000,- för flera år sedan. Den vill dom ha. Mamma har stått för allt annat, ex. gräsklippare, bensin, alla reparationer på huset m.m. Han har varit som en inneboende kan man säga, fast han har ju alltid hjälpt mamma rent praktiskt. Mamma vet att han hade en försäkring som skall täcka kostnaderna vid begravningen. Hon hade en egen dödsannons, egen minnesstund hemma (med mat) egen kistdekoration m.m. Hans söner hade bara räknat mamma och mig med familj (4 pers) till minnesstunden, men vi var 20 personer med släkt och vänner. Då fick vi inte plats. Har min mamma rätt att få någon hjälp eller några pengar efter honom? Det här är inte av snikenhet, utan för mammas skull. Hon har jobbat i åldringsvården och har en pension på strax över 10 000,- före skatt.

Evelina skriver:

Hej Nilla,

Sambor ärver inte varandra, om det inte finns något testamente. Finns inget sådant tror jag därför inte att din mamma kan få några pengar efter honom. Finns ett testamente gäller det som står där.

Om din mamma och sambon har skaffat saker för gemensamt bruk kan de ingå i en bodelning. Sådana ägodelar ska då delas lika mellan din mamma och hennes sambos arvingar. Som sagt gäller det bara sådant som de har skaffat tillsammans, inte sådant som bara den ena står som ägare till.

Det är de riktlinjer jag kan peka på som svar på din fråga. För mer personlig rådgivning om vad som gäller i din mammas situation måste jag hänvisa till en bodelningsförrättare.

Albert skriver:

Hej !
Jag och min fru ska skilja oss! Jag ägden ett lägenhet innan vi gifte oss, och under vårt tid tillsammans , vi kom överens att jag ska betalade allt ( banklånen + hyra, telefon , internet osv) Hennes lön ska vara vår sparande och detta har vuxit till ca en halvmiljon. Nu när vi ska skilja oss, hon vill behålla sina pengar och säger att hon vill inte att vi ska sälja lägenheten och jag får behålla den, (då vi har nästan 2/3 del kvar på lönen) Fråga hur kan vi registerera den i bodelning? För mig känns det att det är bättre att registerera detta jurediskt!

Evelina skriver:

Hej Albert,

Det här är tyvärr ett för specifikt ärende för att vi på Boupplysningen ska kunna hjälpa till, utan jag råder er att kontakta en jurist.

Linda skriver:

Hej,
Vi ska skiljas och han äger huset vi bor i. Det är inte skrivet nåt äktenskapsförord. Vad är det som gäller vid bodelning? Han påstår att han inte ska lösa ut mig eftersom han ägde det innan och lånen står på honom.

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Linda,

Om ni är gifta räknas ni som gemensamma ägare till all er egendom, däribland huset, om det inte finns något äktenskapsförord. Därför har ni samma rätt till huset, även om han ägde det innan ni gifte er. Han behöver alltså lösa ut dig om det är han som ska behålla huset.

Hade ni däremot varit sambor men inte gifta hade det varit din partner som haft rätt till huset.

Fredriksson skriver:

Hej! Jag och min man är gifta sedan 5 år tillbaka, men jag vill nu separera. För 6 år sedan (innan vi gifte oss) köpte vi ett hus som vi äger 50/50 och alla lån står på oss tillsammans. När vi köpte huset hade han kontanta medel från en fastighetsförsäljning och betalade därför hela kontantinsatsen samt lagfart etc. Om vi nu säljer huset, måste min del av vinsten tillfalla honom pga detta eller går vi ur försäljningen med halva vinsten var?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej,

Eftersom ni är gifta räknas huset som er gemensamma egendom, så länge ni inte har avtalat något annat i ett äktenskapsförord. Vinsten ska därför fördelas lika mellan er, oavsett vem som betalade vad när ni köpte huset.

Seth skriver:

Har en bostadsrätt där bägge äger 50% var! Nu vill ena parten sälja hela lgh, den andra vägrar! Vad gör man?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Seth,

Den parten som vill ha kvar bostadsrätten kan köpa ut den som vill flytta ur lägenheten. På så sätt får den parten som vill sälja sin del av värdet, medan den som inte vill sälja får bo kvar i lägenheten.

Om inte båda går med på detta behöver en jurist eller bodelningsförättare titta på ärendet. Juristen behöver avgöra om någon av parterna har större behov av bostaden och därmed får behålla den, eller om det kan bli aktuellt med en tvångsförsäljning.

Lise-Lotte skriver:

Min dotter och hennes man ska skilja sig då han har träffat en annan partner. Mannen vill att min dotter omgående ska skriva under ansökan om skilsmässa. Bodelningen är inte påbörjad. Kan inskickad ansökan om skilsmässa påverka bodelningen?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Lise-Lotte,

I regel görs bodelningen först när skilsmässan har gått igenom, så det ska inte påverka bodelningen om de skickar in ansökan först. Däremot kan din dotter, om hon vill, begära att bodelningen ska utföras på en gång.

Anders Silver skriver:

Hej!

Jag och min fd sambo har varit separerade sen ett år tillbaka. Vi har varit överens hela tiden om att jag ska hjälpa till att betala lånet i ett år. Nu har vi kontaktat banken om att hon ska ta över lånet, vilket inte var några problem. De behöver dock en bodelning. Måste vi ha en skriftlig sådan eller kan man ta det muntligt direkt med banken?. Finns det i så fall någon bra mall man kan fylla i på internet (gärna kostnadsfri) så man slipper anlita en jurist?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Anders,

Jag skulle råda er att göra en skriftlig bodelning. Då har ni alltid något att gå tillbaka och titta på om det skulle dyka upp några problem längre fram. En muntlig överenskommelse är mycket mer begränsad i rättsliga fall.

Det finns gratis mallar för bodelningsavtal på interne, men det finns ingen garanti om dessa mallar är korrekta eller fungerar för er situation. Det finns också juridiska tjänster där ni själva kan skräddarsy ert bodelningsavtal, till exempel Avtal24. Det kostar pengar, men är i regel billigare än att ta hjälp av en jurist.

Daniel skriver:

Hej. Jag och min sambo har separerat efter vart sambo i nuvarande hus i 2 år. Vi båda står på huset. Men vi är överens om att skriva över huset på mig och göra upp om småsakerna själv. Hur löser de med huset då?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Daniel,

Ni kan lösa detta genom att skriva ett samboavtal, där ni skriver att du ska få huset vid bodelningen. Genom samboavtalet reglerar ni vilka delar av sambolagen som ska gälla och inte.

Fiktivt: Frida Karlsson skriver:

Hej,

För 3,5 år sedan köpte jag och min sambo ett hus. Han stod för kontantinsatsen, lagfart, pantbrev och renoveringar och inhandling av möbler som va nödvändigt då. Ca: 550.000kr totalt. (Han hade gått med vinst i en försäljning av en lgh.)

Nu står vi i seperationstankar. Jag står redo att börja om på ruta 1 vilket innebär att han får ta hela huset så barnen kan bo kvar här. Jag vill bara hitta en lägenhet så jag kan ha vår gemensamma son hos mig växelvis.

Vi var hos banken idag, och med dem skulderna som finns på huset så vill inte bankens kalkyl godkänna att han tar över 100%. Enligt deras kalkyl måste det amorteras ca 500.000kr först innan han kan ta över lånet i sitt namn. (520.000kr i årslön.)

Kan vi kringgå detta och tvinga banken att skriva över det på honom genom att skriva ett bodelningsavtal där vi skriver att ”**** tar över fastighet abc123 och därmed 100% av alla skulder som medför. (Eller vilken text man nu skriver… )

Att han då står på Lagfarten 100%. Vi ansöker om ny i hans namn antar jag.

Måste banken då godkänna detta? Eller kan banken säga nej fortfarande?

Om banken säger nej, då tvingas vi in i ett läge att sälja, då skulle ca 750.000kr gå förlorade på 3års relation i detta helvetes hus…. Han vill bo kvar. Tacksam för svar. /Frida

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Frida,

Ja, ni kan kringgå detta genom att skriva ett samboavtal.

Enligt sambolagen ska all er gemensamma egendom delas lika, oavsett vem som har betalat för vad. Men med ett samboavtal kan ni anpassa fördelningen utifrån hur ni vill göra, till exempel att bara din sambo ska ta över huset.

Sven A skriver:

Min fru och jag skall separera. Hon har träffat en ny man, men skall i nuläget inte flytta ihop med honom. Vi har inga gemensamma barn och inga hemmaboende barn under 16 år. Hon vill att vi skickar in ansökan om äktenskapsskillnad på en gång, säger att vi då kan få betänketid och under den tiden hinner vi göra iordning ett hus som vi gemensamt äger och håller på och renoverar. Det är väl ingen betänketid om vi skickar in en gemensam ansökan, eftersom vi inte har gemensamma barn under 16 år barn hemma?
Då vi kommer att flytta isär (jag bor kvar i hyresrätten) kommer vi dela upp en del saker emellan oss. Huset vi renoverar har det största värdet av våra tillgångar, och också högst skuld/lån. Kan man dela upp bodelningen i två omgångar, först en med allt utom huset under renovering, och sedan en bodelning för huset under renovering och vad som finns i det? Först när renoveringen är klar görs värderingen, eller skall man värdera det redan nu?
Min fru har ett eget företag (aktiebolag) som konsult sedan ett par år. Hon har även en fast anställning. Bolaget har ökat i verksamhet det senaste året och är därmed mer värt än för ett år sedan. Kan det ha med bokslutet att göra att hon vill skynda på så att den kritiska punkten för bodelningen blir före nyår? Vilket värde i ett aktiebolag skall tas med i bodelningen; omsättningen, tillgångar, skulder,, vinst eller vad skall ingå?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Sven,

1. Som du säger finns inget krav på betänketid om ni inte har barn, och om ni båda är överens om att skiljas. Däremot kan ni välja att ändå tillämpa betänketiden.

2. Tyvärr vet jag inte om det går att dela upp bodelningen i omgångar, utan det behöver en jurist svara på.

3. Aktiebolaget ingår i bodelningen, så länge det inte genom äktenskapsförord utgör din frus enskilda egendom. Som jag förstår det ska ni först avräkna skulderna i företaget genom att slå ihop era nettotillgångar och dela det på två, och sedan räkna av skulderna utifrån din frus del av tillgångarna. Du har sedan rätt till hälften av det värdet som återstår efter att skulderna har räknats av. Men även här rekommenderar jag att ta hjälp av en jurist, för att vara säker på att allt går rätt till.

Laila Johansson skriver:

Hej!
En fråga: Min dotter och hennes man är skilda sedan juli månad, dom äger ett hus tillsammans och har i nuläget endast en ”muntlig överenskommelse” gällande bodelning som inte är färdigställd och lämnad till bank mm! I september (alltså efter skilsmässan) har hennes exman tagit ett lån på huset där även då hennes namn och nya adress står skrivet och hon har inte skrivit under detta lån, hur kan det vara möjligt och hur hanterar man det för att hjälpa henne vidare? Hon vill inte ha med huset att göra utan vill endast lösas ut med en mindre summa!
Tacksam mor för hjälp

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Laila,

Huset som din dotter och hennes ex-man äger tillsammans räknas som giftorättsgods, och ska därför delas upp lika när de separerar. Om bara maken ska ta över huset ska han köpa ut din dotter, det vill säga betala hennes del av bostadens värde – en slags fiktiv ”försäljning” av hennes del av bostaden. För att få hjälp med detta rekommenderar jag din dotter att kontakta en jurist. Eftersom de har skilt sig nyligen kan hon också begära skriftlig bodelning för att det ska bli tydligt hur tillgångarna ska delas upp.

Gällande lånet skulle jag gissa att hon står med som medägare på huset, men inte som låntagare. Även här skulle jag dock rekommendera att be en jurist om råd.

Lite om hur ett utköp går till vid bodelning har vi skrivit om i Veckans läsarfrågor vecka 48.

Hoppas att detta var till hjälp!

Paula L skriver:

Hej
Vi har precis köpt ett hus där vi äger hälften var. Jag har satt in hela kontantinsatsen plus eget kapital själv och även betalt alla stämpelskatter, lagfart mm. Nu har vi bestämt oss för att skilja oss och min fråga är nu om lagfarten kan skrivas över till mig och om jag behöver betala lagfarten en gång till? Om han skriver över huset på mig som ”gåva” behöver jag då skatta för denna ”gåva” som jag själv har betalt för?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Paula,

Om det är du som ska ta över huset ska du ansöka om en ny lagfart, där bara du står som ägare. Det verkar alltså som att du då behöver betala kostnaden en gång till. Du behöver dock inte betala någon skatt för överlåtelser som sker genom bodelning.

För att få mer vägledning i hur bodelningen ska gå till juridiskt skulle jag rekommendera att ta kontakt med en jurist.

Lena Johansen skriver:

Är det ok och juridiskt gångbart att göra en ”egen” (enklare) bodelning? Hur håller det juridiskt? Det gäller bodelning under äktenskapet.

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Lena,

Ja, om ni båda är överens om hur fördelningen ska göras kan ni sköta bodelningen själva. Mitt tips är då att utgå från vad vi har skrivit i texten ovan. Så länge ni har skrivit ett tydligt bodelningsavtal ska det ha samma juridiska giltighet som om ni hade anlitat en advokat.

Linda skriver:

Hej
Om min Sambo hade en kontantinsats på 1 miljon när vi flyttade i hop och hans far och mor gav barnen 1 miljon att lägga in i lånet från börja samt att jag betalat lånet och amorterat i i ca 8 år. Vad har jag rätt till när vi separerar samt Barnen?
Vi ska ha delad vårdnad.

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Linda,

Jag rekommenderar dig att kontakta en jurist för att få svar på dessa frågor. Vi på Boupplysningen.se kan tyvärr inte hjälpa till i personliga juridiska ärenden.

Michel skriver:

Hejsan!
Tack för bra info! En fråga: Jag blev utköpt från gemensam bostadsrätt av min fd sambo. I bodelningsavtalet och uträkning av mitt ”arvode” drogs ju fiktiv skatt av från min del, skatt som mitt ex kommer att betala vid en framtida försäljning. Min fråga är hur skatteverket ser på de pengar jag har fått nu, räknas de som gåva? Räknas det som försäljning kommer de att vilja ta skatt vilket leder till att jag dubbelbeskattas? Tack på förhand!

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Michel,

Vad roligt att du gillar vår sida!

Skatteverket tar inte ut någon skatt på överlåtelser som sker genom bodelning. Det räknas inte som en riktig försäljning, och därför ska du inte behöva dubbelbeskattas.

Björn Roxin skriver:

Hej! Jag och min fru skall separera (inte skiljas) Hon flyttar till en lägenhet och jag vill bo kvar i vårt gemensamma hus. Om vi är överens om värdet på huset, kan jag då betala hälften till henne, eller måste vi göra en bodelning.
Mvh Björn

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Björn,

Det är inget måste att göra bodelning. Är ni överens om hur ni ska göra kan ni ordna det själva. Däremot kan det vara en trygghet att skriva ett bodelningsavtal att gå tillbaka till ifall det skulle uppstå några frågetecken senare.

Susanne Tatti skriver:

Hej! Min ex-man och jag köpte ett gemensamt hus som vi renoverade och sålde med vinst. Köpte en lägenhet för denna plus lån. Vid skiljsmässan så löste han ut mig från lånen men jag fick inget för den kontantinsats som vi gemensamt betalade för genom vinsten på huset. Skulle jag inte haft det? Och hur långt efter separation kan man ta upp felaktigheter isf?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Susanne,

Som jag förstår det ska även kontantinsatsen delas upp mellan dig och din ex-man, om ni har betalat lika stor del av kontantinsatsen. Tyvärr kan inte vi på Boupplysningen hjälpa till med exakt hur ni ska göra detta, utan jag får hänvisa till en jurist i den frågan.

Har ni gjort bodelningen själva och ni båda överens om att göra ändringar ska ni kunna göra det utan problem, oavsett hur lång tid det har gått. Har ni tagit hjälp av en bodelningsförrättare med att göra bodelningen brukar det vara fyra veckor efter delgivningen av bodelningen som någon av er kan begära ändringar.

Hoppas att detta var till hjälp! Som sagt rekommenderar jag att kontakta en jurist om det skulle uppstå några frågor om exakt hur du kan lösa situationen på korrekt sätt.

Vicky skriver:

Vad gäller när min sambo står på lägenheten? Det är ingen bostadsrätt utan en hyresrätt.
Jag har bott där sedan maj månad. Betalt hyra sedan jag flyttade in (halva hyra, el och wifi ) Vem har rätt till lägenheten om vi skulle separera?
Jag har sämre ekonomi än han.

Evelina skriver:

Hej Vicky,

För sambor görs bodelning i regel bara för sådant som har införskaffats för gemensamt bruk, enligt sambolagen. Om din sambo skaffade lägenheten innan du flyttade in är det därför din sambo som har rätt till lägenheten. Ett undantag kan i vissa fall göras om du anses ha större behov av lägenheten, till exempel om du har svårt att skaffa ny bostad på grund av ekonomiska skäl.

Maria skriver:

Hej! min mor går just igenom en bodelning efter dödsfall där hennes make haft barn i ett annat äktenskap. Barnen vill har nu skickat en lista där dem värderat det som min mor och hennes make köpt gemensamt. Finns det någon sida som man enkelt kan kolla upp värderingar på saker? Blocket, m.fl finns ju. Men vet att tex försäkringsbolagen har bra system för att värdera inbo vid skador. Finns sånna typ av system tillgängliga för privatpersoner?

Evelina skriver:

Hej Maria,

Jag känner tyvärr inte till någon sida där du själv kan kolla upp värderingar på saker, men det finns flera olika tjänster på nätet som kan hjälpa dig med detta. Oftast får du då betala en avgift för den tjänsten.

Avtal24 har lite mer information om hur man kan värdera tillgångarna vid bodelning. Deras jurister kan också hjälpa till i sådana frågor.

Singh skriver:

Hej,

Jag köpte en lägenhet då vi var gifta, men min dåvarande fru inte hade fått uppehållstillstånd. Den lägenheten var för min syster. Jag betalade allt själv. Har då min ex-fru rätt till bodelning eller?

Evelina skriver:

Hej,

Menar du att du har köpt en lägenhet till din syster, och att du och din ex-fru inte har bott där? I så fall tror jag inte att lägenheten skulle ingå i en bodelning, eftersom den varken är er gemensamma bostad eller har köpts med syftet att använda den gemensamt. Har ni själva bott i lägenheten bör det dock räknas som gemensam egendom och ingå i eventuell bodelning.

Jag kan dock inte säga säkert vad som gäller juridiskt i den specifika situationen, så vill du veta mer rekommenderar jag att kontakta en jurist.

Nils skriver:

En bekant har blivit så dement att han fått flytta in på ett hem. Kan då hans hustru, som är från Philippinerna, sälja huset och skicka allt bohag till Philippinerna. En bror till mannen vill polisanmäla kvinnan, som han menar, tömmer boet innan maken är död. De har inga gemensamma barn men hon har vuxna barn som bor i Philippinerna och aldrig levt här.

Evelina skriver:

Hej Nils,

Svaret på din fråga beror på om samboförhållandet kan anses ha upphört när maken flyttade till boendet, och vem det är som står som ägare av huset. Det måste därför vara upp till en jurist att avgöra om kvinnan kan sälja huset eller inte.

Kim Alice Gerdlind skriver:

Hej!
När min man och jag köpte bostad tillsammans 2011 var vi inte gifta. Vi gifte oss 1 år senare
Han betalade mer en mig, hur blir det med bodelningen om vi ingått äktenskap 1 år senare?
Med vänlig hälsning Alice

Evelina skriver:

Hej Alice,

Som jag förstått det spelar det ingen roll att bostaden köptes innan ni gifte er. Har ni skaffat bostaden tillsammans bör det räknas som giftorättsgods, det vill säga gemensam egendom och inte enskild egendom, vid bodelning.

När ni gör bodelning räknas först skulder bort från giftorättsgodset. Därefter räknas era totala tillgångar samman och delas på två, även om någon har betalat mer än den andra.

Vill ni veta mer exakt hur detta görs juridiskt rekommenderar jag att ni vänder er till en jurist.

Anna-Karin skriver:

Hej.
Jag och min man har skickat in papper om skilsmässa (har genomgått 6 mån betänketid). Vi har alltid haft delad ekonomi och kommit överens om att var och en tar sina tillgångar och skulder. Vi har sålt huset och delat lika på det.
Måste vi ha skriftlig bouppteckning? Måste vi spalta upp våra tillgångar eller räcker det med ett papper där båda skriver på att vi är överens? Det jag är rädd för är att vi ska bli osams senare och att han försöker ”sätta dit” mig ekonomiskt.

Evelina skriver:

Hej Anna-Karin,

En muntlig överenskommelse om bodelning är i regel betydligt mer begränsad om det skulle bli ett rättsärende så småningom. Därför är det absolut säkrast att nu upprättar en skriftlig överenskommelse. Ju tydligare uppdelningen är desto lättare blir det att reda ut saken om något problem skulle uppstå senare.

Hela skriver:

Hej
Vi har bestämt oss att skiljas men min make vägrar att gå genom en bodelning. Hur gör jag? Vi har varit gifta i 20 år och har tre barn under 18 år.

Daniel skriver:

Hej Hela,

Jag råder dig att kontakta en familjerättsjurist som kan hjälpa dig med detta.

Mvh,
Daniel

Christian Persson skriver:

Hej! Jag och min nu fd sambo har separerat . Han äger gården och där är vi överens. Men jag fick 2 timmar på mig att lämna allt och fick inte med mig mycket i väntan på bodelning, dessutom fanns en hel del djur som jag äger. Jag har inte fått lov att komma till gården efter att jag blev ombedd att flytta och man har upplyst mig om att de kan åberopa hemfridsbrott.
När vi nu påbörjat bodelning visar det sig att stora delar av gården (mina ägodelar) gåtts igenom av min fd och hans familj, vissa saker är slängda, annat bortgivet och dessutom har djuren inte fått det skydd de behövde
(glömda hönsgårdar till natten så räven fått haft fri tillgång osv).
Min fråga är; Vem har ansvaret för det som är mitt under tiden fram tills bodelningen är klar?

Daniel skriver:

Hej Christian,

Bodelning görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. Det innebär att samboegendom som din fd sambo gjort sig av med efter att samboförhållandet upphört också ingår i bodelningen. Om ni inte kan komma överens råder jag dig att kontakta en jurist. Lycka till!

Mvh,
Daniel

Jeanette Abrahamsson skriver:

Jag undrar om man vid skilsmässa har större rätt till den fastighet vi bor i pga a vi har en vuxen son med särskilda behov och har svårt för omställningar. Det är i första hand jag som har ansvaret för honom och han är väldigt beroende av mig.
Jag har svårt att kompensera min make för fastigheten då jag inte kan låna pengar Hur kan man lösa det?
Min make vägrar att diskutera och samarbeta.

Daniel skriver:

Hej Jeanette,

Det finns en möjlighet att du har större rätt till er fastighet och kan få den på din lott i bodelningen. Jag kan tyvärr inte göra en bedömning i ditt särskilda fall, men råder dig att kontakta en jurist för rådgivning. Lycka till!

Mvh,
Daniel

Lazha skriver:

Jag har skickat ansökan om skilsmässa den 13/6 men min man vägrar att signera. Vi har inga barn under 18 år. När är det utgångs punkt för bodelning? den dagen som ansökan har kommit till domstolen eller efter 6 månaders betänketid.

Evelina skriver:

Hej,

Den dag som ansökan skickas in är det som avgör vilken egendom som ska ingå i bodelningen. Den fysiska uppdelningen görs när skilsmässan har gått igenom, men både du och din man har var sin möjlighet att begära att bodelningen görs tidigare eller senare. Däremot ska makarna i regel vara överens om att en bodelning ska ske.

Jag skulle rekommendera att ta kontakt med en jurist för att få hjälp med er situation. Avtal24 kan exempelvis vara ett sätt att få juridisk hjälp vid bodelning.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen