Bodelning

Hur en bodelning görs och vad du bör tänka på

Utskriftsvänlig PDF

En bodelning är en slags uppdelning som görs om ett förhållande där två parter har levt tillsammans och delat på gemensam egendom av någon anledning upplöses. Reglerna för bodelning är olika beroende på anledning till upplösningen och vilken sorts förhållande parterna har haft. En bodelning behöver inte ske vid alla tillfällen utan det beror på situationen.

Så går en bodelning till

Rent praktiskt börjar bodelningen med att en av parterna säger att den vill att en sådan ska utföras. Ni kan då komma överens sinsemellan. Det här är helt klart det enklaste alternativet. Om ni inte kommer överens eller om ni vill ta hjälp av någon professionell kan en bodelningsförrättare anlitas. En bodelning består generellt av fyra steg.

 1. Gör bouppteckning. Makarna gör en utredning av sina tillgångar och skulder. Utgångspunkten för detta är tiden då makarna ansökte om skilsmässa, då samboförhållandet upphörde att gälla, vid dödsfall eller då ansökan skickas in.
 2. Beräkna andelar. Med utgångspunkt i bouppteckningen värderas tillgångarna och skulderna. Huvudregeln i en bodelning är att giftorättsgodset (eller i samboförhållanden, den egendom som har införskaffats för gemensamt bruk) ska delas lika mellan parterna, efter att eventuella skulder har räknats bort.
 3. Lottläggning. Makarna bestämmer konkret hur tillgångarna ska fördelas mellan dem.
 4. Skriv bodelningsavtal. Makarna fastställer bodelning och lottläggning med ett avtal. Sakerna delas upp på valfritt sätt och man räknar sedan ut hur mycket den ena parten eventuellt ska betala den andra för att “lösa ut” denne.

Det är inte alltid någon av parterna vill att en bodelning ska utföras, och det är inte heller ett krav. Ofta kan man i stället göra en enklare utredning och komma överens sinsemellan. Det kan dock vara att rekommendera att upprätta en formell bouppteckning för att undvika meningsskiljaktigheter.

I bouppteckningen ska följande saker framgå:

 • Vilka tillgångar som respektive make äger
 • Tillgångarnas värde
 • Om någon av tillgångarna är enskild egendom
 • Skuldsättningen för respektive make
 • Skuldsättningens koppling till makens egendom.

Få hjälp med att skriva ett bodelningsavtal

Vill ni få hjälp med att skriva ett bodelningsavtal finns det prisvärda avtalstjänster på nätet att använda i stället för att anlita en dyr juristbyrå. Avtalstjänsterna är enkla att använda och hjälper dig att snabbt ta fram ett bodelningsavtal till ett lågt fast pris. Du behöver bara svara på några frågor om bodelningen, och utifrån dina svar skapas sedan ett juridiskt korrekt bodelningsavtal som är skräddarsytt efter just din situation.

Tips!

Avtal24 – Hjälper dig att skriva ett bodelningsavtal online

 • Skapar juridiskt korrekta bodelningsavtal
 • Enkelt verktyg och trygg hantering
 • Fasta priser på alla avtal
Till Avtal24

Olika typer av bodelningar som gäller vid olika tillfällen

Reglerna för bodelning kan skilja sig beroende på vilken situation bodelningen uppkommer i. Det här är de tre vanligaste anledningarna till att en bodelning tecknas:

Bodelning vid separation

Den vanligaste orsaken till bodelning är att två personer som antingen är gifta eller har levt i ett samboförhållande separerar, och att den ena begär bodelning.

Bodelning vid skilsmässa

När två parter gifter sig blir de i många avseenden en juridisk person och därmed också gemensamma ägare av all sin egendom, bortsett från den egendom som avses som “enskild”. Om någonting ska vara enskild egendom måste det antingen avtalas om på förhand, till exempel i äktenskapsförordet, eller så måste egendomen vara ett arv eller en gåva där man tydligt har uttryckt, till exempel i ett gåvobrev, att gåvan bara ägs av ena parten.

Något förenklat säger man att all annan egendom räknas som gemensam, så kallat giftorättsgods. Vid en separation ska giftorättsgodset delas lika mellan parterna. Denna process kallas för bodelning. Vid en sådan bodelning måste makarna ansöka om äktenskapsskillnad, eftersom det rör sig om en separation. Ofta äger paret många ägodelar som måste delas upp sinsemellan.

Tänk på! Om du och din partner är gifta räknas all er egendom som gemensam och kommer vara föremål för bodelning.

Vid en skilsmässa görs normalt bodelningen först när äktenskapet är upplöst, men om någon av parterna begär det ska bodelningen utföras genast. Det är inte ovanligt att bodelningen görs under den så kallade betänketiden som ingår i en skilsmässa.

Bodelning efter samboskap

Om du och din partner inte är gifta men ändå har levt tillsammans i ett samboförhållande är reglerna för bodelning inte lika strikta. Ni omfattas då av sambolagen. Det är endast den del av boet som har införskaffats för gemensamt bruk som blir del av en bodelningen vid samboskap.

När ett samboförhållande tar slut har den ena parten enligt sambolagen rätt att begära bodelning. Den egendom som är införskaffad för gemensamt bruk ska då delas lika. I ett samboförhållande kan parterna upprätta ett samboavtal om de inte vill att vissa delar av, eller hela, sambolagens stycke om bodelning ska gälla. Har ett sådant avtal upprättats kan ingen av parterna begära bodelning efter förhållandets slut.

Skillnader mellan bodelning vid äktenskap och samboskap

Det kan vara något förvirrande att olika regler gäller vid äktenskap och samboskap. Det här är de viktigaste skillnaderna mellan de olika bodelningarna:

 • I äktenskap räknas parterna som en juridisk person – i samboskap är parterna två juridiska personer.
 • I äktenskap räknas som grund all egendom som gemensam – i samboskap räknas endast den egendom som har införskaffats för gemensamt bruk.
 • I äktenskap kan man ändra reglerna kring vad som omfattas av bodelning genom äktenskapsförord – i samboskap skriver man istället samboavtal.
 • Efter separation av äktenskap ska man alltid göra en bodelning – efter avslutat samboskap gör man bara en bodelning om någon av parterna kräver det.

Bodelning inom äktenskap

Bodelning kan också upprättas under äktenskap utan att någon separation är aktuell. Det rör sig då om en frivillig ekonomisk uppgörelse mellan makarna, och för att en sådan ska göras krävs det att båda makarna är överens om att den ska göras och hur den ska göras.

Tänk på! Om bodelning ska ske inom ett äktenskap måste båda parterna vara överens om att detta ska göras.

Det finns flera skäl till att vara intresserad av en sådan bodelning. Ni kanske helt enkelt är intresserade av att klargöra hur ägandet av giftorättsgodset ser ut. Eller så kanske ni vill utjämna era ägandeförhållanden. Det är också vanligt att den ena maken driver någon form av näringsverksamhet och att bodelningens syfte då är att skydda den andra makens tillgångar vid en eventuell konkurs.

Bodelning vid dödsfall

Bodelning ska göras om den ena maken avlider. En sådan bodelning görs generellt på samma sätt som vid till exempel skilsmässa, med skillnaden att det kan vara fler parter inblandade. Det rör sig då om arvingar och övriga testamentstagare som då tar den avlidnes plats i bodelningen. De omfattas av samma regler, förutom reglerna för övertagande av bostad. Reglerna för övertagande av bostad gäller bara för den kvarvarande maken.

Bodelning av fastighet

I bodelningen kan en fastighet ingå. För att värdera en bostad ska man utgå från fastighetens marknadsvärde. Kan man inte komma överens om detta får man anlita en mäklare eller värderingsman. Därefter drar man bort latent skatt, alltså den skatt som en säljare hade behövt betala om fastigheten såldes, och försäljningskostnader, såsom mäklararvode.

Vanligast är sedan att den ena maken övertar den gemensamma bostaden, och att den andra kompenseras ekonomiskt i form av en summa pengar som motsvarar halva bostadens värde.

2 saker att tänka på vid bodelning

 • Ingen advokat eller liknande behöver anlitas om ni är överens. Ni kan i så fall sköta hela bodelningen själva. Om ni däremot inte kommer överens kan en så kallad bodelningsförrättare förordnas av tingsrätten. Bodelningsförrättaren försöker först få fram en frivillig överenskommelse. Om ni inte kommer överens uträttar bostadsförrättaren en tvångsdelning.
 • Skälet och typen av bodelning avgör vissa praktiska saker. Om ni gör en bodelning vid skilsmässa ska ni lämna in ansökan om bodelning till Tingsrätten. Om ni vill göra en bodelning under äktenskapet ska ansökan skickas till Skatteverket. Ni kan efter genomförd bodelning registrera den hos Skatteverket. Görs bodelningen i samband med skilsmässa är det frivilligt att registrera bodelningen hos Skatteverket. Om bodelningen görs inom äktenskapet måste den registreras hos Skatteverket.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

60 Relaterade frågor & svar

Svärmor skriver:

Hej!
Ett gift par med två barn ska skiljas och de äger ett hus gemensamt. De har fått huset värderat två olika mäklare som gav olika bud. Mannen vill överta huset och har erbjudit kvinnan ett bud som ligger precis mitt emellan mäklarnas värdering. Kvinnan önskar att mannen tar över men vill sälja för att kunna få ut mer. Mannen går inte med på detta, vad händer? Blir det tinget som avgör?
Har mannen rättigheter eller skyldigheter att gå med på ev. försäljning? Paret ska ha gemensam vårdnad om barnen.

Evelina skriver:

Hej,

Ja, om kvinnan vill sälja bostaden hellre än bli utköpt av mannen, behöver hon ansöka hos tingsrätten om tvångsförsäljning. Då är det tingsrätten som avgör om ansökan beviljas eller inte.

Om tingsrätten beviljar ansökan bjuds huset ut på offentlig auktion, vilket mannen inte ska kunna göra något åt. Däremot är det inget som hindrar att mannen själv bjuder på huset när det ligger ute för försäljning.

Ahmad reza Gholami skriver:

Hej,jag och min sambo bor i min villa och vi ska separera.jag gav henne tre månader tid för att hitta en bostad men hon är inte så aktiv och jag undrar vad ska jag göra efter tre månader om hon vill inte flyta ut.
M.V.H Ahmad

Evelina skriver:

Hej Ahmad,

Något du kan göra är att begära bodelning. Då avgör bostadsförrättaren vem av er som har rätt att bo kvar i bostaden. Om du har ägt villan sedan innan ni flyttade ihop är det du som får rätt till villan. Undantaget är om det finns särskilda skäl för sambon att bo kvar, till exempel om ni har barn som hon har ensam vårdnad om.

Med ett beslut att du får bo kvar i huset måste din sambo flytta därifrån genast. Vägrar hon fortfarande att flytta kan du vända dig till Kronofogden och få hjälp att avhysa din sambo.

Aleksandar skriver:

Kan man göra det förslag ?
De som mitt förslag innebär är, vi står båda som ägare på huset, du tar över betalningsskyldigheterna som finns på huset inkl vatten,el,tv mm. Vi tillsammans med bank/jurist skriver kontrakt på detta. Det innebär att jag har rätten till min del av huset så småningom när/om du vill sälja eller köpa ut mig i framtiden dock innebär det även att all standard höjning du gör på huset efter att jag flyttat ut har jag ingen rätt att ta del av utan du sparar alla kvitton och dessa ska sedan kunna dras av på min vinst när huset säljs eller du kan/vill köpa ut mig med marknadsvärdet i klump summa. Eftersom du går i god för att ta över alla kostnader på huset så finns det möjlighet att gå i god med delar (min del) av huset så jag garanterat får ett EGET lån på lägenhet.

Evelina skriver:

Hej Aleksandar,

Jag är inte säker på att jag har förstått din fråga rätt, men jag ska försöka svara på hur det fungerar.

Vid bodelning delas all gemensam egendom upp lika. Står ni båda som ägare på huset spelar det därför ingen roll vem som har betalat vilka kostnader, så därför går det inte att fördela om kostnaderna på ett sätt som förändrar hur egendomen delas upp. Det ni kan göra för att ändra fördelningen är att skriva ett samboavtal om ni är sambor, eller äktenskapsförord om ni är gifta.

Om den andra ägaren köper ut dig ur huset finns det särskilda bestämmelser om hur utköpet ska gå till. Den som bor kvar ska då betala din del av bostadens värde och ni drar ni en fiktiv vinstskatt utifrån bostadens beräknade marknadsvärde. Därefter har du som blivit utköpt inte längre någon del av huset.

Hoppas att det var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma.

Nilla skriver:

Hej. Min mammas sambo avled den 27/1-2020. Han flyttade in i mammas hus utan att ha något med sig. De har alltid haft strikt delad ekonomi, gemensam hushållskassa m.m. Han har betalat 3 000,- i månaden för mat och logi. Han har även betalat hälften av elen. Inga försäkringar. De har levt tillsammans i 28 år, och han har varit jättesnäll mot mamma, så de har haft ett bra liv tillsammans. Han har 2 söner som är väldigt förtjusta i pengar. Nu har de gått igenom hans bankpapper och sett att han har köpt bl.a en snöslunga för 9 000,- för flera år sedan. Den vill dom ha. Mamma har stått för allt annat, ex. gräsklippare, bensin, alla reparationer på huset m.m. Han har varit som en inneboende kan man säga, fast han har ju alltid hjälpt mamma rent praktiskt. Mamma vet att han hade en försäkring som skall täcka kostnaderna vid begravningen. Hon hade en egen dödsannons, egen minnesstund hemma (med mat) egen kistdekoration m.m. Hans söner hade bara räknat mamma och mig med familj (4 pers) till minnesstunden, men vi var 20 personer med släkt och vänner. Då fick vi inte plats. Har min mamma rätt att få någon hjälp eller några pengar efter honom? Det här är inte av snikenhet, utan för mammas skull. Hon har jobbat i åldringsvården och har en pension på strax över 10 000,- före skatt.

Evelina skriver:

Hej Nilla,

Sambor ärver inte varandra, om det inte finns något testamente. Finns inget sådant tror jag därför inte att din mamma kan få några pengar efter honom. Finns ett testamente gäller det som står där.

Om din mamma och sambon har skaffat saker för gemensamt bruk kan de ingå i en bodelning. Sådana ägodelar ska då delas lika mellan din mamma och hennes sambos arvingar. Som sagt gäller det bara sådant som de har skaffat tillsammans, inte sådant som bara den ena står som ägare till.

Det är de riktlinjer jag kan peka på som svar på din fråga. För mer personlig rådgivning om vad som gäller i din mammas situation måste jag hänvisa till en bodelningsförrättare.

Albert skriver:

Hej !
Jag och min fru ska skilja oss! Jag ägden ett lägenhet innan vi gifte oss, och under vårt tid tillsammans , vi kom överens att jag ska betalade allt ( banklånen + hyra, telefon , internet osv) Hennes lön ska vara vår sparande och detta har vuxit till ca en halvmiljon. Nu när vi ska skilja oss, hon vill behålla sina pengar och säger att hon vill inte att vi ska sälja lägenheten och jag får behålla den, (då vi har nästan 2/3 del kvar på lönen) Fråga hur kan vi registerera den i bodelning? För mig känns det att det är bättre att registerera detta jurediskt!

Evelina skriver:

Hej Albert,

Det här är tyvärr ett för specifikt ärende för att vi på Boupplysningen ska kunna hjälpa till, utan jag råder er att kontakta en jurist.

Linda skriver:

Hej,
Vi ska skiljas och han äger huset vi bor i. Det är inte skrivet nåt äktenskapsförord. Vad är det som gäller vid bodelning? Han påstår att han inte ska lösa ut mig eftersom han ägde det innan och lånen står på honom.

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Linda,

Om ni är gifta räknas ni som gemensamma ägare till all er egendom, däribland huset, om det inte finns något äktenskapsförord. Därför har ni samma rätt till huset, även om han ägde det innan ni gifte er. Han behöver alltså lösa ut dig om det är han som ska behålla huset.

Hade ni däremot varit sambor men inte gifta hade det varit din partner som haft rätt till huset.

Fredriksson skriver:

Hej! Jag och min man är gifta sedan 5 år tillbaka, men jag vill nu separera. För 6 år sedan (innan vi gifte oss) köpte vi ett hus som vi äger 50/50 och alla lån står på oss tillsammans. När vi köpte huset hade han kontanta medel från en fastighetsförsäljning och betalade därför hela kontantinsatsen samt lagfart etc. Om vi nu säljer huset, måste min del av vinsten tillfalla honom pga detta eller går vi ur försäljningen med halva vinsten var?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej,

Eftersom ni är gifta räknas huset som er gemensamma egendom, så länge ni inte har avtalat något annat i ett äktenskapsförord. Vinsten ska därför fördelas lika mellan er, oavsett vem som betalade vad när ni köpte huset.

Seth skriver:

Har en bostadsrätt där bägge äger 50% var! Nu vill ena parten sälja hela lgh, den andra vägrar! Vad gör man?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Seth,

Den parten som vill ha kvar bostadsrätten kan köpa ut den som vill flytta ur lägenheten. På så sätt får den parten som vill sälja sin del av värdet, medan den som inte vill sälja får bo kvar i lägenheten.

Om inte båda går med på detta behöver en jurist eller bodelningsförättare titta på ärendet. Juristen behöver avgöra om någon av parterna har större behov av bostaden och därmed får behålla den, eller om det kan bli aktuellt med en tvångsförsäljning.

Lise-Lotte skriver:

Min dotter och hennes man ska skilja sig då han har träffat en annan partner. Mannen vill att min dotter omgående ska skriva under ansökan om skilsmässa. Bodelningen är inte påbörjad. Kan inskickad ansökan om skilsmässa påverka bodelningen?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Lise-Lotte,

I regel görs bodelningen först när skilsmässan har gått igenom, så det ska inte påverka bodelningen om de skickar in ansökan först. Däremot kan din dotter, om hon vill, begära att bodelningen ska utföras på en gång.

Anders Silver skriver:

Hej!

Jag och min fd sambo har varit separerade sen ett år tillbaka. Vi har varit överens hela tiden om att jag ska hjälpa till att betala lånet i ett år. Nu har vi kontaktat banken om att hon ska ta över lånet, vilket inte var några problem. De behöver dock en bodelning. Måste vi ha en skriftlig sådan eller kan man ta det muntligt direkt med banken?. Finns det i så fall någon bra mall man kan fylla i på internet (gärna kostnadsfri) så man slipper anlita en jurist?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Anders,

Jag skulle råda er att göra en skriftlig bodelning. Då har ni alltid något att gå tillbaka och titta på om det skulle dyka upp några problem längre fram. En muntlig överenskommelse är mycket mer begränsad i rättsliga fall.

Det finns gratis mallar för bodelningsavtal på interne, men det finns ingen garanti om dessa mallar är korrekta eller fungerar för er situation. Det finns också juridiska tjänster där ni själva kan skräddarsy ert bodelningsavtal, till exempel Avtal24. Det kostar pengar, men är i regel billigare än att ta hjälp av en jurist.

Daniel skriver:

Hej. Jag och min sambo har separerat efter vart sambo i nuvarande hus i 2 år. Vi båda står på huset. Men vi är överens om att skriva över huset på mig och göra upp om småsakerna själv. Hur löser de med huset då?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Daniel,

Ni kan lösa detta genom att skriva ett samboavtal, där ni skriver att du ska få huset vid bodelningen. Genom samboavtalet reglerar ni vilka delar av sambolagen som ska gälla och inte.

Fiktivt: Frida Karlsson skriver:

Hej,

För 3,5 år sedan köpte jag och min sambo ett hus. Han stod för kontantinsatsen, lagfart, pantbrev och renoveringar och inhandling av möbler som va nödvändigt då. Ca: 550.000kr totalt. (Han hade gått med vinst i en försäljning av en lgh.)

Nu står vi i seperationstankar. Jag står redo att börja om på ruta 1 vilket innebär att han får ta hela huset så barnen kan bo kvar här. Jag vill bara hitta en lägenhet så jag kan ha vår gemensamma son hos mig växelvis.

Vi var hos banken idag, och med dem skulderna som finns på huset så vill inte bankens kalkyl godkänna att han tar över 100%. Enligt deras kalkyl måste det amorteras ca 500.000kr först innan han kan ta över lånet i sitt namn. (520.000kr i årslön.)

Kan vi kringgå detta och tvinga banken att skriva över det på honom genom att skriva ett bodelningsavtal där vi skriver att ”**** tar över fastighet abc123 och därmed 100% av alla skulder som medför. (Eller vilken text man nu skriver… )

Att han då står på Lagfarten 100%. Vi ansöker om ny i hans namn antar jag.

Måste banken då godkänna detta? Eller kan banken säga nej fortfarande?

Om banken säger nej, då tvingas vi in i ett läge att sälja, då skulle ca 750.000kr gå förlorade på 3års relation i detta helvetes hus…. Han vill bo kvar. Tacksam för svar. /Frida

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Frida,

Ja, ni kan kringgå detta genom att skriva ett samboavtal.

Enligt sambolagen ska all er gemensamma egendom delas lika, oavsett vem som har betalat för vad. Men med ett samboavtal kan ni anpassa fördelningen utifrån hur ni vill göra, till exempel att bara din sambo ska ta över huset.

Sven A skriver:

Min fru och jag skall separera. Hon har träffat en ny man, men skall i nuläget inte flytta ihop med honom. Vi har inga gemensamma barn och inga hemmaboende barn under 16 år. Hon vill att vi skickar in ansökan om äktenskapsskillnad på en gång, säger att vi då kan få betänketid och under den tiden hinner vi göra iordning ett hus som vi gemensamt äger och håller på och renoverar. Det är väl ingen betänketid om vi skickar in en gemensam ansökan, eftersom vi inte har gemensamma barn under 16 år barn hemma?
Då vi kommer att flytta isär (jag bor kvar i hyresrätten) kommer vi dela upp en del saker emellan oss. Huset vi renoverar har det största värdet av våra tillgångar, och också högst skuld/lån. Kan man dela upp bodelningen i två omgångar, först en med allt utom huset under renovering, och sedan en bodelning för huset under renovering och vad som finns i det? Först när renoveringen är klar görs värderingen, eller skall man värdera det redan nu?
Min fru har ett eget företag (aktiebolag) som konsult sedan ett par år. Hon har även en fast anställning. Bolaget har ökat i verksamhet det senaste året och är därmed mer värt än för ett år sedan. Kan det ha med bokslutet att göra att hon vill skynda på så att den kritiska punkten för bodelningen blir före nyår? Vilket värde i ett aktiebolag skall tas med i bodelningen; omsättningen, tillgångar, skulder,, vinst eller vad skall ingå?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Sven,

1. Som du säger finns inget krav på betänketid om ni inte har barn, och om ni båda är överens om att skiljas. Däremot kan ni välja att ändå tillämpa betänketiden.

2. Tyvärr vet jag inte om det går att dela upp bodelningen i omgångar, utan det behöver en jurist svara på.

3. Aktiebolaget ingår i bodelningen, så länge det inte genom äktenskapsförord utgör din frus enskilda egendom. Som jag förstår det ska ni först avräkna skulderna i företaget genom att slå ihop era nettotillgångar och dela det på två, och sedan räkna av skulderna utifrån din frus del av tillgångarna. Du har sedan rätt till hälften av det värdet som återstår efter att skulderna har räknats av. Men även här rekommenderar jag att ta hjälp av en jurist, för att vara säker på att allt går rätt till.

Laila Johansson skriver:

Hej!
En fråga: Min dotter och hennes man är skilda sedan juli månad, dom äger ett hus tillsammans och har i nuläget endast en ”muntlig överenskommelse” gällande bodelning som inte är färdigställd och lämnad till bank mm! I september (alltså efter skilsmässan) har hennes exman tagit ett lån på huset där även då hennes namn och nya adress står skrivet och hon har inte skrivit under detta lån, hur kan det vara möjligt och hur hanterar man det för att hjälpa henne vidare? Hon vill inte ha med huset att göra utan vill endast lösas ut med en mindre summa!
Tacksam mor för hjälp

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Laila,

Huset som din dotter och hennes ex-man äger tillsammans räknas som giftorättsgods, och ska därför delas upp lika när de separerar. Om bara maken ska ta över huset ska han köpa ut din dotter, det vill säga betala hennes del av bostadens värde – en slags fiktiv ”försäljning” av hennes del av bostaden. För att få hjälp med detta rekommenderar jag din dotter att kontakta en jurist. Eftersom de har skilt sig nyligen kan hon också begära skriftlig bodelning för att det ska bli tydligt hur tillgångarna ska delas upp.

Gällande lånet skulle jag gissa att hon står med som medägare på huset, men inte som låntagare. Även här skulle jag dock rekommendera att be en jurist om råd.

Lite om hur ett utköp går till vid bodelning har vi skrivit om i Veckans läsarfrågor vecka 48.

Hoppas att detta var till hjälp!

Paula L skriver:

Hej
Vi har precis köpt ett hus där vi äger hälften var. Jag har satt in hela kontantinsatsen plus eget kapital själv och även betalt alla stämpelskatter, lagfart mm. Nu har vi bestämt oss för att skilja oss och min fråga är nu om lagfarten kan skrivas över till mig och om jag behöver betala lagfarten en gång till? Om han skriver över huset på mig som ”gåva” behöver jag då skatta för denna ”gåva” som jag själv har betalt för?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Paula,

Om det är du som ska ta över huset ska du ansöka om en ny lagfart, där bara du står som ägare. Det verkar alltså som att du då behöver betala kostnaden en gång till. Du behöver dock inte betala någon skatt för överlåtelser som sker genom bodelning.

För att få mer vägledning i hur bodelningen ska gå till juridiskt skulle jag rekommendera att ta kontakt med en jurist.

Lena Johansen skriver:

Är det ok och juridiskt gångbart att göra en ”egen” (enklare) bodelning? Hur håller det juridiskt? Det gäller bodelning under äktenskapet.

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Lena,

Ja, om ni båda är överens om hur fördelningen ska göras kan ni sköta bodelningen själva. Mitt tips är då att utgå från vad vi har skrivit i texten ovan. Så länge ni har skrivit ett tydligt bodelningsavtal ska det ha samma juridiska giltighet som om ni hade anlitat en advokat.

Linda skriver:

Hej
Om min Sambo hade en kontantinsats på 1 miljon när vi flyttade i hop och hans far och mor gav barnen 1 miljon att lägga in i lånet från börja samt att jag betalat lånet och amorterat i i ca 8 år. Vad har jag rätt till när vi separerar samt Barnen?
Vi ska ha delad vårdnad.

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Linda,

Jag rekommenderar dig att kontakta en jurist för att få svar på dessa frågor. Vi på Boupplysningen.se kan tyvärr inte hjälpa till i personliga juridiska ärenden.

Michel skriver:

Hejsan!
Tack för bra info! En fråga: Jag blev utköpt från gemensam bostadsrätt av min fd sambo. I bodelningsavtalet och uträkning av mitt ”arvode” drogs ju fiktiv skatt av från min del, skatt som mitt ex kommer att betala vid en framtida försäljning. Min fråga är hur skatteverket ser på de pengar jag har fått nu, räknas de som gåva? Räknas det som försäljning kommer de att vilja ta skatt vilket leder till att jag dubbelbeskattas? Tack på förhand!

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Michel,

Vad roligt att du gillar vår sida!

Skatteverket tar inte ut någon skatt på överlåtelser som sker genom bodelning. Det räknas inte som en riktig försäljning, och därför ska du inte behöva dubbelbeskattas.

Björn Roxin skriver:

Hej! Jag och min fru skall separera (inte skiljas) Hon flyttar till en lägenhet och jag vill bo kvar i vårt gemensamma hus. Om vi är överens om värdet på huset, kan jag då betala hälften till henne, eller måste vi göra en bodelning.
Mvh Björn

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Björn,

Det är inget måste att göra bodelning. Är ni överens om hur ni ska göra kan ni ordna det själva. Däremot kan det vara en trygghet att skriva ett bodelningsavtal att gå tillbaka till ifall det skulle uppstå några frågetecken senare.

Susanne Tatti skriver:

Hej! Min ex-man och jag köpte ett gemensamt hus som vi renoverade och sålde med vinst. Köpte en lägenhet för denna plus lån. Vid skiljsmässan så löste han ut mig från lånen men jag fick inget för den kontantinsats som vi gemensamt betalade för genom vinsten på huset. Skulle jag inte haft det? Och hur långt efter separation kan man ta upp felaktigheter isf?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Susanne,

Som jag förstår det ska även kontantinsatsen delas upp mellan dig och din ex-man, om ni har betalat lika stor del av kontantinsatsen. Tyvärr kan inte vi på Boupplysningen hjälpa till med exakt hur ni ska göra detta, utan jag får hänvisa till en jurist i den frågan.

Har ni gjort bodelningen själva och ni båda överens om att göra ändringar ska ni kunna göra det utan problem, oavsett hur lång tid det har gått. Har ni tagit hjälp av en bodelningsförrättare med att göra bodelningen brukar det vara fyra veckor efter delgivningen av bodelningen som någon av er kan begära ändringar.

Hoppas att detta var till hjälp! Som sagt rekommenderar jag att kontakta en jurist om det skulle uppstå några frågor om exakt hur du kan lösa situationen på korrekt sätt.

Vicky skriver:

Vad gäller när min sambo står på lägenheten? Det är ingen bostadsrätt utan en hyresrätt.
Jag har bott där sedan maj månad. Betalt hyra sedan jag flyttade in (halva hyra, el och wifi ) Vem har rätt till lägenheten om vi skulle separera?
Jag har sämre ekonomi än han.

Evelina skriver:

Hej Vicky,

För sambor görs bodelning i regel bara för sådant som har införskaffats för gemensamt bruk, enligt sambolagen. Om din sambo skaffade lägenheten innan du flyttade in är det därför din sambo som har rätt till lägenheten. Ett undantag kan i vissa fall göras om du anses ha större behov av lägenheten, till exempel om du har svårt att skaffa ny bostad på grund av ekonomiska skäl.

Maria skriver:

Hej! min mor går just igenom en bodelning efter dödsfall där hennes make haft barn i ett annat äktenskap. Barnen vill har nu skickat en lista där dem värderat det som min mor och hennes make köpt gemensamt. Finns det någon sida som man enkelt kan kolla upp värderingar på saker? Blocket, m.fl finns ju. Men vet att tex försäkringsbolagen har bra system för att värdera inbo vid skador. Finns sånna typ av system tillgängliga för privatpersoner?

Evelina skriver:

Hej Maria,

Jag känner tyvärr inte till någon sida där du själv kan kolla upp värderingar på saker, men det finns flera olika tjänster på nätet som kan hjälpa dig med detta. Oftast får du då betala en avgift för den tjänsten.

Avtal24 har lite mer information om hur man kan värdera tillgångarna vid bodelning. Deras jurister kan också hjälpa till i sådana frågor.

Singh skriver:

Hej,

Jag köpte en lägenhet då vi var gifta, men min dåvarande fru inte hade fått uppehållstillstånd. Den lägenheten var för min syster. Jag betalade allt själv. Har då min ex-fru rätt till bodelning eller?

Evelina skriver:

Hej,

Menar du att du har köpt en lägenhet till din syster, och att du och din ex-fru inte har bott där? I så fall tror jag inte att lägenheten skulle ingå i en bodelning, eftersom den varken är er gemensamma bostad eller har köpts med syftet att använda den gemensamt. Har ni själva bott i lägenheten bör det dock räknas som gemensam egendom och ingå i eventuell bodelning.

Jag kan dock inte säga säkert vad som gäller juridiskt i den specifika situationen, så vill du veta mer rekommenderar jag att kontakta en jurist.

Nils skriver:

En bekant har blivit så dement att han fått flytta in på ett hem. Kan då hans hustru, som är från Philippinerna, sälja huset och skicka allt bohag till Philippinerna. En bror till mannen vill polisanmäla kvinnan, som han menar, tömmer boet innan maken är död. De har inga gemensamma barn men hon har vuxna barn som bor i Philippinerna och aldrig levt här.

Evelina skriver:

Hej Nils,

Svaret på din fråga beror på om samboförhållandet kan anses ha upphört när maken flyttade till boendet, och vem det är som står som ägare av huset. Det måste därför vara upp till en jurist att avgöra om kvinnan kan sälja huset eller inte.

Kim Alice Gerdlind skriver:

Hej!
När min man och jag köpte bostad tillsammans 2011 var vi inte gifta. Vi gifte oss 1 år senare
Han betalade mer en mig, hur blir det med bodelningen om vi ingått äktenskap 1 år senare?
Med vänlig hälsning Alice

Evelina skriver:

Hej Alice,

Som jag förstått det spelar det ingen roll att bostaden köptes innan ni gifte er. Har ni skaffat bostaden tillsammans bör det räknas som giftorättsgods, det vill säga gemensam egendom och inte enskild egendom, vid bodelning.

När ni gör bodelning räknas först skulder bort från giftorättsgodset. Därefter räknas era totala tillgångar samman och delas på två, även om någon har betalat mer än den andra.

Vill ni veta mer exakt hur detta görs juridiskt rekommenderar jag att ni vänder er till en jurist.

Anna-Karin skriver:

Hej.
Jag och min man har skickat in papper om skilsmässa (har genomgått 6 mån betänketid). Vi har alltid haft delad ekonomi och kommit överens om att var och en tar sina tillgångar och skulder. Vi har sålt huset och delat lika på det.
Måste vi ha skriftlig bouppteckning? Måste vi spalta upp våra tillgångar eller räcker det med ett papper där båda skriver på att vi är överens? Det jag är rädd för är att vi ska bli osams senare och att han försöker ”sätta dit” mig ekonomiskt.

Evelina skriver:

Hej Anna-Karin,

En muntlig överenskommelse om bodelning är i regel betydligt mer begränsad om det skulle bli ett rättsärende så småningom. Därför är det absolut säkrast att nu upprättar en skriftlig överenskommelse. Ju tydligare uppdelningen är desto lättare blir det att reda ut saken om något problem skulle uppstå senare.

Hela skriver:

Hej
Vi har bestämt oss att skiljas men min make vägrar att gå genom en bodelning. Hur gör jag? Vi har varit gifta i 20 år och har tre barn under 18 år.

Daniel skriver:

Hej Hela,

Jag råder dig att kontakta en familjerättsjurist som kan hjälpa dig med detta.

Mvh,
Daniel

Christian Persson skriver:

Hej! Jag och min nu fd sambo har separerat . Han äger gården och där är vi överens. Men jag fick 2 timmar på mig att lämna allt och fick inte med mig mycket i väntan på bodelning, dessutom fanns en hel del djur som jag äger. Jag har inte fått lov att komma till gården efter att jag blev ombedd att flytta och man har upplyst mig om att de kan åberopa hemfridsbrott.
När vi nu påbörjat bodelning visar det sig att stora delar av gården (mina ägodelar) gåtts igenom av min fd och hans familj, vissa saker är slängda, annat bortgivet och dessutom har djuren inte fått det skydd de behövde
(glömda hönsgårdar till natten så räven fått haft fri tillgång osv).
Min fråga är; Vem har ansvaret för det som är mitt under tiden fram tills bodelningen är klar?

Daniel skriver:

Hej Christian,

Bodelning görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. Det innebär att samboegendom som din fd sambo gjort sig av med efter att samboförhållandet upphört också ingår i bodelningen. Om ni inte kan komma överens råder jag dig att kontakta en jurist. Lycka till!

Mvh,
Daniel

Jeanette Abrahamsson skriver:

Jag undrar om man vid skilsmässa har större rätt till den fastighet vi bor i pga a vi har en vuxen son med särskilda behov och har svårt för omställningar. Det är i första hand jag som har ansvaret för honom och han är väldigt beroende av mig.
Jag har svårt att kompensera min make för fastigheten då jag inte kan låna pengar Hur kan man lösa det?
Min make vägrar att diskutera och samarbeta.

Daniel skriver:

Hej Jeanette,

Det finns en möjlighet att du har större rätt till er fastighet och kan få den på din lott i bodelningen. Jag kan tyvärr inte göra en bedömning i ditt särskilda fall, men råder dig att kontakta en jurist för rådgivning. Lycka till!

Mvh,
Daniel

Lazha skriver:

Jag har skickat ansökan om skilsmässa den 13/6 men min man vägrar att signera. Vi har inga barn under 18 år. När är det utgångs punkt för bodelning? den dagen som ansökan har kommit till domstolen eller efter 6 månaders betänketid.

Evelina skriver:

Hej,

Den dag som ansökan skickas in är det som avgör vilken egendom som ska ingå i bodelningen. Den fysiska uppdelningen görs när skilsmässan har gått igenom, men både du och din man har var sin möjlighet att begära att bodelningen görs tidigare eller senare. Däremot ska makarna i regel vara överens om att en bodelning ska ske.

Jag skulle rekommendera att ta kontakt med en jurist för att få hjälp med er situation. Avtal24 kan exempelvis vara ett sätt att få juridisk hjälp vid bodelning.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen