Bodelning

Hur en bodelning görs och vad du bör tänka på

Utskriftsvänlig PDF

En bodelning är en slags uppdelning som görs om ett förhållande där två parter har levt tillsammans och delat på gemensam egendom av någon anledning upplöses. Reglerna för bodelning är olika beroende på anledning till upplösningen och vilken sorts förhållande parterna har haft. En bodelning behöver inte ske vid alla tillfällen utan det beror på situationen.

Så går en bodelning till

Rent praktiskt börjar bodelningen med att en av parterna säger att den vill att en sådan ska utföras. Ni kan då komma överens sinsemellan. Det här är helt klart det enklaste alternativet. Om ni inte kommer överens eller om ni vill ta hjälp av någon professionell kan en bodelningsförrättare anlitas. En bodelning består generellt av fyra steg.

 1. Bouppteckning – Makarna gör en utredning av sina tillgångar och skulder. Utgångspunkten för detta är tiden då makarna ansökte om skilsmässa, då samboförhållandet upphörde att gälla, vid dödsfall eller då ansökan skickas in.
 2. Andelsberäkning – Med utgångspunkt i bouppteckningen värderas tillgångarna och skulderna. Huvudregeln i en bodelning är att giftorättsgodset (eller i samboförhållanden, den egendom som har införskaffats för gemensamt bruk) ska delas lika mellan parterna, efter att eventuella skulder har räknats bort.
 3. Lottläggning – Makarna bestämmer konkret hur tillgångarna ska fördelas mellan dem.
 4. Bodelningsavtal – Makarna fastställer bodelning och lottläggning med ett avtal. Sakerna delas upp på valfritt sätt och man räknar sedan ut hur mycket den ena parten eventuellt ska betala den andra för att “lösa ut” denne.

Det är inte alltid någon av parterna vill att en bodelning ska utföras, och det är inte heller ett krav. Ofta kan man i stället göra en enklare utredning och komma överens sinsemellan. Det kan dock vara att rekommendera att upprätta en formell bouppteckning för att undvika meningsskiljaktigheter.

I bouppteckningen ska följande saker framgå:

 • vilka tillgångar som respektive make äger
 • tillgångarnas värde
 • om någon av tillgångarna är enskild egendom
 • skuldsättningen för respektive make
 • skuldsättningens koppling till makens egendom.

Få hjälp med att skriva ett bodelningsavtal

Vill ni få hjälp med att skriva ett bodelningsavtal finns det prisvärda avtalstjänster på nätet att använda i stället för att anlita en dyr juristbyrå. Avtalstjänsterna är enkla att använda och hjälper dig att snabbt ta fram ett bodelningsavtal till ett lågt fast pris. Du behöver bara svara på några frågor om bodelningen, och utifrån dina svar skapas sedan ett juridiskt korrekt bodelningsavtal som är skräddarsytt efter just din situation.

Rekommenderad avtalstjänster för bodelning

Avtal24 Logga
 • Skapar juridiskt korrekta bodelningsavtal
 • Enkelt verktyg och trygg hantering
 • Fasta priser på alla avtal
Till Avtal24

Olika sorters bodelningar som gäller vid olika tillfällen

Reglerna för bodelning kan skilja sig beroende på vilken situation bodelningen uppkommer i. Det här är de tre vanligaste anledningarna till att en bodelning tecknas:

1. Bodelning vid separation

Den vanligaste orsaken till bodelning är att två personer som antingen är gifta eller har levt i ett samboförhållande separerar, och att den ena begär bodelning.

Bodelning vid skilsmässa

När två parter gifter sig blir de i många avseenden en juridisk person och därmed också gemensamma ägare av all sin egendom, bortsett från den egendom som avses som “enskild”. Om någonting ska vara enskild egendom måste det antingen avtalas om på förhand, till exempel i äktenskapsförordet, eller så måste egendomen vara ett arv eller en gåva där man tydligt har uttryckt, till exempel i ett gåvobrev, att gåvan bara ägs av ena parten.

Något förenklat säger man att all annan egendom räknas som gemensam, så kallat giftorättsgods. Vid en separation ska giftorättsgodset delas lika mellan parterna. Denna process kallas för bodelning. Vid en sådan bodelning måste makarna ansöka om äktenskapsskillnad, eftersom det rör sig om en separation. Ofta äger paret många ägodelar som måste delas upp sinsemellan.

Tänk på! Om du och din partner är gifta räknas all er egendom som gemensam och kommer vara föremål för bodelning.

Vid en skilsmässa görs normalt bodelningen först när äktenskapet är upplöst, men om någon av parterna begär det ska bodelningen utföras genast. Det är inte ovanligt att bodelningen görs under den så kallade betänketiden som ingår i en skilsmässa.

Bodelning efter samboskap

Om du och din partner inte är gifta men ändå har levt tillsammans i ett samboförhållande är reglerna för bodelning inte lika strikta. Ni omfattas då av sambolagen. Det är endast den del av boet som har införskaffats för gemensamt bruk som blir del av en bodelningen vid samboskap.

När ett samboförhållande tar slut har den ena parten enligt sambolagen rätt att begära bodelning. Den egendom som är införskaffad för gemensamt bruk ska då delas lika. I ett samboförhållande kan parterna upprätta ett samboavtal om de inte vill att vissa delar av, eller hela, sambolagens stycke om bodelning ska gälla. Har ett sådant avtal upprättats kan ingen av parterna begära bodelning efter förhållandets slut.

Skillnader mellan bodelning vid äktenskap och samboskap

Det kan vara något förvirrande att olika regler gäller vid äktenskap och samboskap. Det här är de viktigaste skillnaderna mellan de olika bodelningarna:

 • I äktenskap räknas parterna som en juridisk person – i samboskap är parterna två juridiska personer.
 • I äktenskap räknas som grund all egendom som gemensam – i samboskap räknas endast den egendom som har införskaffats för gemensamt bruk.
 • I äktenskap kan man ändra reglerna kring vad som omfattas av bodelning genom äktenskapsförord – i samboskap skriver man istället samboavtal.
 • Efter separation av äktenskap ska man alltid göra en bodelning – efter avslutat samboskap gör man bara en bodelning om någon av parterna kräver det.

2. Bodelning inom äktenskap

Bodelning kan också upprättas under äktenskap utan att någon separation är aktuell. Det rör sig då om en frivillig ekonomisk uppgörelse mellan makarna, och för att en sådan ska göras krävs det att båda makarna är överens om att den ska göras och hur den ska göras.

Tänk på! Om bodelning ska ske inom ett äktenskap måste båda parterna vara överens om att detta ska göras.

Det finns flera skäl till att vara intresserad av en sådan bodelning. Ni kanske helt enkelt är intresserade av att klargöra hur ägandet av giftorättsgodset ser ut. Eller så kanske ni vill utjämna era ägandeförhållanden. Det är också vanligt att den ena maken driver någon form av näringsverksamhet och att bodelningens syfte då är att skydda den andra makens tillgångar vid en eventuell konkurs.

3. Bodelning vid dödsfall

Bodelning ska göras om den ena maken avlider. En sådan bodelning görs generellt på samma sätt som vid till exempel skilsmässa, med skillnaden att det kan vara fler parter inblandade. Det rör sig då om arvingar och övriga testamentstagare som då tar den avlidnes plats i bodelningen. De omfattas av samma regler, förutom reglerna för övertagande av bostad. Reglerna för övertagande av bostad gäller bara för den kvarvarande maken.

Bodelning av fastighet

I bodelningen kan en fastighet ingå. För att värdera en bostad ska man utgå från fastighetens marknadsvärde. Kan man inte komma överens om detta får man anlita en mäklare eller värderingsman. Därefter drar man bort latent skatt, alltså den skatt som en säljare hade behövt betala om fastigheten såldes, och försäljningskostnader, såsom mäklararvode.

Vanligast är sedan att den ena maken övertar den gemensamma bostaden, och att den andra kompenseras ekonomiskt i form av en summa pengar som motsvarar halva bostadens värde.

2 saker att tänka på vid bodelning

 1. Ingen advokat eller liknande behöver anlitas om ni är överens. Ni kan i så fall sköta hela bodelningen själva. Om ni däremot inte kommer överens kan en så kallad bodelningsförrättare förordnas av tingsrätten. Bodelningsförrättaren försöker först få fram en frivillig överenskommelse. Om ni inte kommer överens uträttar bostadsförrättaren en tvångsdelning.
 2. Skälet och typen av bodelning avgör vissa praktiska saker. Om ni gör en bodelning vid skilsmässa ska ni lämna in ansökan om bodelning till Tingsrätten. Om ni vill göra en bodelning under äktenskapet ska ansökan skickas till Skatteverket. Ni kan efter genomförd bodelning registrera den hos Skatteverket. Görs bodelningen i samband med skilsmässa är det frivilligt att registrera bodelningen hos Skatteverket. Om bodelningen görs inom äktenskapet måste den registreras hos Skatteverket.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

16 Relaterade frågor & svar

Singh skriver:

Hej,

Jag köpte en lägenhet då vi var gifta, men min dåvarande fru inte hade fått uppehållstillstånd. Den lägenheten var för min syster. Jag betalade allt själv. Har då min ex-fru rätt till bodelning eller?

Evelina skriver:

Hej,

Menar du att du har köpt en lägenhet till din syster, och att du och din ex-fru inte har bott där? I så fall tror jag inte att lägenheten skulle ingå i en bodelning, eftersom den varken är er gemensamma bostad eller har köpts med syftet att använda den gemensamt. Har ni själva bott i lägenheten bör det dock räknas som gemensam egendom och ingå i eventuell bodelning.

Jag kan dock inte säga säkert vad som gäller juridiskt i den specifika situationen, så vill du veta mer rekommenderar jag att kontakta en jurist.

Nils skriver:

En bekant har blivit så dement att han fått flytta in på ett hem. Kan då hans hustru, som är från Philippinerna, sälja huset och skicka allt bohag till Philippinerna. En bror till mannen vill polisanmäla kvinnan, som han menar, tömmer boet innan maken är död. De har inga gemensamma barn men hon har vuxna barn som bor i Philippinerna och aldrig levt här.

Evelina skriver:

Hej Nils,

Svaret på din fråga beror på om samboförhållandet kan anses ha upphört när maken flyttade till boendet, och vem det är som står som ägare av huset. Det måste därför vara upp till en jurist att avgöra om kvinnan kan sälja huset eller inte.

Kim Alice Gerdlind skriver:

Hej!
När min man och jag köpte bostad tillsammans 2011 var vi inte gifta. Vi gifte oss 1 år senare
Han betalade mer en mig, hur blir det med bodelningen om vi ingått äktenskap 1 år senare?
Med vänlig hälsning Alice

Evelina skriver:

Hej Alice,

Som jag förstått det spelar det ingen roll att bostaden köptes innan ni gifte er. Har ni skaffat bostaden tillsammans bör det räknas som giftorättsgods, det vill säga gemensam egendom och inte enskild egendom, vid bodelning.

När ni gör bodelning räknas först skulder bort från giftorättsgodset. Därefter räknas era totala tillgångar samman och delas på två, även om någon har betalat mer än den andra.

Vill ni veta mer exakt hur detta görs juridiskt rekommenderar jag att ni vänder er till en jurist.

Anna-Karin skriver:

Hej.
Jag och min man har skickat in papper om skilsmässa (har genomgått 6 mån betänketid). Vi har alltid haft delad ekonomi och kommit överens om att var och en tar sina tillgångar och skulder. Vi har sålt huset och delat lika på det.
Måste vi ha skriftlig bouppteckning? Måste vi spalta upp våra tillgångar eller räcker det med ett papper där båda skriver på att vi är överens? Det jag är rädd för är att vi ska bli osams senare och att han försöker ”sätta dit” mig ekonomiskt.

Evelina skriver:

Hej Anna-Karin,

En muntlig överenskommelse om bodelning är i regel betydligt mer begränsad om det skulle bli ett rättsärende så småningom. Därför är det absolut säkrast att nu upprättar en skriftlig överenskommelse. Ju tydligare uppdelningen är desto lättare blir det att reda ut saken om något problem skulle uppstå senare.

Hela skriver:

Hej
Vi har bestämt oss att skiljas men min make vägrar att gå genom en bodelning. Hur gör jag? Vi har varit gifta i 20 år och har tre barn under 18 år.

Daniel skriver:

Hej Hela,

Jag råder dig att kontakta en familjerättsjurist som kan hjälpa dig med detta.

Mvh,
Daniel

Christian Persson skriver:

Hej! Jag och min nu fd sambo har separerat . Han äger gården och där är vi överens. Men jag fick 2 timmar på mig att lämna allt och fick inte med mig mycket i väntan på bodelning, dessutom fanns en hel del djur som jag äger. Jag har inte fått lov att komma till gården efter att jag blev ombedd att flytta och man har upplyst mig om att de kan åberopa hemfridsbrott.
När vi nu påbörjat bodelning visar det sig att stora delar av gården (mina ägodelar) gåtts igenom av min fd och hans familj, vissa saker är slängda, annat bortgivet och dessutom har djuren inte fått det skydd de behövde
(glömda hönsgårdar till natten så räven fått haft fri tillgång osv).
Min fråga är; Vem har ansvaret för det som är mitt under tiden fram tills bodelningen är klar?

Daniel skriver:

Hej Christian,

Bodelning görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. Det innebär att samboegendom som din fd sambo gjort sig av med efter att samboförhållandet upphört också ingår i bodelningen. Om ni inte kan komma överens råder jag dig att kontakta en jurist. Lycka till!

Mvh,
Daniel

Jeanette Abrahamsson skriver:

Jag undrar om man vid skilsmässa har större rätt till den fastighet vi bor i pga a vi har en vuxen son med särskilda behov och har svårt för omställningar. Det är i första hand jag som har ansvaret för honom och han är väldigt beroende av mig.
Jag har svårt att kompensera min make för fastigheten då jag inte kan låna pengar Hur kan man lösa det?
Min make vägrar att diskutera och samarbeta.

Daniel skriver:

Hej Jeanette,

Det finns en möjlighet att du har större rätt till er fastighet och kan få den på din lott i bodelningen. Jag kan tyvärr inte göra en bedömning i ditt särskilda fall, men råder dig att kontakta en jurist för rådgivning. Lycka till!

Mvh,
Daniel

Lazha skriver:

Jag har skickat ansökan om skilsmässa den 13/6 men min man vägrar att signera. Vi har inga barn under 18 år. När är det utgångs punkt för bodelning? den dagen som ansökan har kommit till domstolen eller efter 6 månaders betänketid.

Evelina skriver:

Hej,

Den dag som ansökan skickas in är det som avgör vilken egendom som ska ingå i bodelningen. Den fysiska uppdelningen görs när skilsmässan har gått igenom, men både du och din man har var sin möjlighet att begära att bodelningen görs tidigare eller senare. Däremot ska makarna i regel vara överens om att en bodelning ska ske.

Jag skulle rekommendera att ta kontakt med en jurist för att få hjälp med er situation. Avtal24 kan exempelvis vara ett sätt att få juridisk hjälp vid bodelning.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen