Dubbelt boende

Se vilka avdrag du kan göra för dubbel bosättning

Utskriftsvänlig PDF

Dubbelt boende eller tillfälligt arbete innebär att man på grund av sitt arbete har varit tvungen att skaffa nytt boende på en ny arbetsort.

Dubbelt boende och tillfälligt arbete betyder att man har tvingats flytta långt ifrån sin boendeort på grund av arbetet. När det gäller tillfälligt arbete handlar det om en tillfällig flytt medan det rör sig om en permanent flytt vid dubbelt boende. Enligt lagen om dubbel bosättning och tillfälligt arbete kan man få göra avdrag på de extra kostnaderna som flytten innebär.

Dubbel bosättning och tillfälligt arbete innebär behov av två bostäder

Enkel bosättning innebär att en individ bor i en bostad och är folkbokförd där. Personen ska spendera majoriteten av sin dygnsvila (lediga tid) i bostaden.

För att få avdrag för dubbel bosättning eller tillfälligt arbete krävs det att personen spenderar minst en sjundedel av sin dygnsvila på en annan adress än den hen är folkbokförd på. Dubbel bosättning och tillfälligt arbete innebär därmed att en individ har behov av bostad på två olika orter.

Exempel: Henrik har blivit befordrad. Han bor just nu med sin familj i Stockholm, men den nya tjänsten kräver att Henrik är på plats på huvudkontoret. Familjen kommer att bo kvar, men Henrik kommer att bo i Göteborg var fjärde vecka. Det innebär en ökad boendekostnad: Henrik har rätt till avdrag för dubbel bosättning.

Behovet av två bostäder kan bero på arbete, nuvarande boendeform eller familjerelationer.

Kriterier för att beviljas avdrag med dubbelt boende

För att ha rätt till avdrag måste flytten innebära ökade levnadskostnader för den som flyttar. Man kan till exempel få kompensation för olika småutgifter, som mat. Även logiutgifter räknas hit.

För att en person ska beviljas avdrag för dubbel bosättning behöver hen uppfylla ett antal kriterier.

1. Personen har flyttat till en ny bostad på grund av en ny arbetsort.

Avdrag för dubbel bostad ges bara om personen flyttar till en ny bostadsort på grund av arbetet, exempelvis för en befordran eller en kontorsflytt. Avdrag för dubbel bosättning ges därmed inte till alla som arbetar på en annan ort än de bor.

2. Personen eller familjen behåller bostaden i hemorten.

Antingen behåller personen bostaden själv, eller för en partner eller ett barn som regelbundet vistas i hemorten. Det kan exempelvis innebära att ett barn går i skolan eller att en partner har ett arbete som hen inte kan lämna.

Skulle personen i fråga hyra ut den tidigare bostaden räknas detta inte som dubbel bosättning.

3. Personen måste övernatta på den nya orten.

För att få avdrag för dubbelt boende måste det finnas ett behov för den anställde att övernatta på orten. Att pendla ger alltså inte rätt till avdrag.

4. Avståndet mellan bostad och jobb måste vara över 50 km.

Avståndet mellan den gamla bostadsorten och arbetsorten måste vara minst 50 km.

Kriterier för att beviljas avdrag med tillfälligt arbete

För att beviljas avdrag för tillfälligt arbete krävs det att man uppfyller flera krav. Många krav är detsamma för dubbel bosättning men det finns vissa skillnader.

  • Övernattning måste ske på arbetsorten.
  • Avståndet mellan arbetsorten och bostadsorten måste vara längre än 50 km.

Utöver det måste någon av följande förutsättningar uppfyllas:

  • Arbetet är under en kortare period.
  • Arbetet är inte kortvarigt men tidsbegränsat.
  • Arbetet kräver en fast anknytning till bostadsorten.
  • Arbetet sker på olika platser.
  • Det finns ingen skälig anledning att flytta till arbetsorten.

Tänk på! Om en tjänstresa har pågått längre än tre månader tillämpas reglerna om tillfälligt arbete.

Får göra avdrag för småutgifter, logiutgifter och hemresor

Hur mycket avdraget ligger på är individuellt. Det beror mycket på hur många aspekter av bidraget som godkänns och vad de ökade levnadskostnaderna faktiskt ligger på.

Merkostnadsavdrag – ersättning för måltider

En av de saker man kan få avdrag för är måltider och småutgifter under första månaden. Går det att visa exakt hur mycket extraavgifter det blir får man avdrag för hela beloppet. Annars appliceras ett schablonavdrag per dag.

Logiavdrag – ersättning för bostäder

Vid dubbel bosättning eller tillfälligt arbete får man göra avdrag för utgiften för boendet på den nya orten. Avdrag för dubbel bosättning för göras under som längst två år. Sambos och gifta kan dock få göra avdrag i fem år om den dubbla bosättningen beror på sambons, makens eller makans förvärvsverksamhet. Om familjen följer med vid dubbel bosättning blir arbetsorten den nya huvudhemvisten. Då ges istället avdraget för den tidigare bostaden.

Vid tillfälligt arbete finns ingen definitiv gräns för hur länge man får göra avdraget. Ofta talar man dock om att arbete som pågår längre än två års tid inte är att betrakta som kortvariga. Även om familjen bor på den tillfälliga arbetsorten med den skattskyldige får man bara dra av kostnaderna för den skattskyldiges boende.

Måste kunna uppvisa kvitto

För att få göra avdrag måste personen kunna visa sina exakta boendekostnader, exempelvis genom att visa hyresräkning eller olika typer av kvitton.

Kan personen inte visa vad boendet har kostat kan hen inte göra något avdrag för dubbel bosättning. Den som vill göra avdrag för tillfälligt arbete och saknar kvitto kan dock göra det. Avdrag medges då enligt schablon.

Reseavdrag – ersättning för resor

Den som arbetar på en annan plats än där den egentligen bor har rätt till avdrag för hemresor en gång i veckan (tur och retur). Även resor mellan arbetet och hemmet räknas in.

  • Resor med bil 

Kör man till jobbet med bil finns det villkor för att det ska beviljas avdrag.

Sammanlagt måste minst två timmar per dag sparas in på att bilen används jämfört med att åka kollektivt. Det ska även vara längre än fem kilometer mellan arbetsplatsen och hemmet.

Olika avdrag ges beroende på om bilen ägs privat eller av företaget. För en personbil beviljas 18:50 kronor per mil, och för en tjänstebil ges 6:50–9:50 kronor per mil, beroende på drivmedel.

  • Resor med kollektivtrafik

För att få avdrag för resor i kollektivtrafiken måste avståndet mellan hem och arbete vara minst två kilometer.

Den årliga kostnaden måste överstiga 11 000 kronor för att avdrag ska beviljas. Denna summa anses vara en privat utgift.

Tips! Den årliga kostnaden för kollektivtrafiken måste överstiga 11 000 kronor. En årsbiljett hos SL kostar drygt 9 000 kronor för en vuxen utan rätt till rabatterat pris. Detta täcks därmed inte av reseavdraget.

Skulle kostnaden överstiga denna summa betalas överskottet i form av avdrag. Reseavdraget för kollektivtrafik kan därmed ses ungefär som ett högkostnadsskydd.

Arbete i utlandet

Förutsättningarna är desamma utomlands som de är i Sverige. För att avdrag ska kunna göras vid utlandsvistelse gäller det dock att inkomsten beskattas i Sverige.

Merkostnadsavdrag

Merkostnadsavdraget kan antingen ges utifrån de faktiska, dokumenterade kostnaderna eller ett schablonavdrag.

Avdraget för merkostnader beräknas annorlunda utomlands än det gör i Sverige. De beräknas procentuellt utifrån ett så kallat normalbelopp.

Info! Normalbelopp för utlandstraktamente är framtaget för att matcha kostnadsnivån i landet. Skatteverket har en lista över vad som anses vara ett normalbelopp för vardera land. Finns landet inte med specifikt på listan gäller normalbeloppet för ”övriga”, det vill säga 357 kronor.

Du får gör avdrag för måltider och småkostnader som motsvarar 30 procent av det aktuella landets normalbelopp för dubbel bosättning och 50 procent för tillfälligt arbete. Avdraget ges bara den första månaden.

Logiavdrag

Om logiavdrag får ges beror på vilket land skatten betalas i. Betalas skatten i Sverige gäller villkoren för tid och avstånd på samma sätt utomlands som hemma. Betalas skatten utomlands får man däremot inte göra något avdrag.

Var skatten betalas beror på hur länge arbetet pågår i utlandet. Rör det sig om mindre än ett halvår betalas skatten i Sverige, men överstiger tiden detta betalas den i det aktuella landet.

Resor utomlands

Dessa reseavdrag gäller inte tjänsteresor utan personliga resor.

Exempel: Stephen kommer från Sverige, men leder ett projekt i Tyskland under ett halvår. Därför bor han i en lägenhet där medan hans man och dotter är kvar i Sverige. Han är ledig varannan helg och väljer därför att åka hem till sin familj då. Tåget mellan Berlin och Stockholm är det billigaste färdsättet – Stephen får reseavdrag för dessa resor.

I den här situationen bekostas det billigaste möjliga färdmedlet och färdvägen. I vissa undantagsfall kan flyg bekostas, även om det inte alltid är det billigaste alternativet.

Resan måste ske inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) eller Schweiz och röra sig om minst 50 kilometer. Resan får som mest göras tur och retur en gång i veckan.

Arbete och studier

Studenter lämnar ofta studieorten på sommaren för att ha semester hemma eller jobba på en annan ort. Då finns det rätt till avdrag.

När det kommer till studenter och sommarjobb appliceras samma avdrag som för övriga arbetslivet. Det innebär att merkostnadsavdraget är detsamma. Den som studerar kan även få avdrag för logiutgifter på arbetsorten om den hyr eller äger en bostad på studieorten. Det är dock viktigt att ingen annan hyr bostaden av dig i andra hand; då har du inte rätt till avdrag.

Kriterierna utöver det är samma som för icke-studerande.

Folkbokföring

Den som har dubbelt boende eller tillfälligt arbete bör vara folkbokförd på den adress där största delen av dygnsvilan spenderas. Här avses därmed den primära bostaden, det vill säga den som inte ges avdrag för.

Ska man arbeta på orten i mindre än ett år är måste man inte ändra folkbokföringen, men det är tillåtet. Det är viktigast att informera Skatteverket om mer permanenta boendelösningar.

Tips! Läs mer om vilka regler som finns gällande folkbokföring.

Deklaration

Avdraget som ges vid dubbel bosättning måste deklareras.

Dokumentation av utgifterna ska inte skickas in med deklarationen. Dock har Skatteverket rätt att begära bevis i form av exempelvis kvitton senare, om de skulle vilja granska uppgifterna du har angett.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen