Dubbelt boende

Se vilka avdrag du kan göra för dubbel bosättning

Utskriftsvänlig PDF

Dubbelt boende eller tillfälligt arbete innebär att man på grund av sitt arbete har varit tvungen att skaffa nytt boende på en ny arbetsort.

Dubbelt boende och tillfälligt arbete betyder att man har tvingats flytta långt ifrån sin boendeort på grund av arbetet. När det gäller tillfälligt arbete handlar det om en tillfällig flytt medan det rör sig om en permanent flytt vid dubbelt boende. Enligt lagen om dubbel bosättning och tillfälligt arbete kan man få göra avdrag på de extra kostnaderna som flytten innebär.

Dubbel bosättning och tillfälligt arbete innebär behov av två bostäder

Enkel bosättning innebär att en individ bor i en bostad och är folkbokförd där. Personen ska spendera majoriteten av sin dygnsvila (lediga tid) i bostaden.

För att få avdrag för dubbel bosättning eller tillfälligt arbete krävs det att personen spenderar minst en sjundedel av sin dygnsvila på en annan adress än den hen är folkbokförd på. Dubbel bosättning och tillfälligt arbete innebär därmed att en individ har behov av bostad på två olika orter.

Exempel: Henrik har blivit befordrad. Han bor just nu med sin familj i Stockholm, men den nya tjänsten kräver att Henrik är på plats på huvudkontoret. Familjen kommer att bo kvar, men Henrik kommer att bo i Göteborg var fjärde vecka. Det innebär en ökad boendekostnad: Henrik har rätt till avdrag för dubbel bosättning.

Behovet av två bostäder kan bero på arbete, nuvarande boendeform eller familjerelationer.

Kriterier för att beviljas avdrag med dubbelt boende

För att ha rätt till avdrag måste flytten innebära ökade levnadskostnader för den som flyttar. Man kan till exempel få kompensation för olika småutgifter, som mat. Även logiutgifter räknas hit.

För att en person ska beviljas avdrag för dubbel bosättning behöver hen uppfylla ett antal kriterier.

1. Personen har flyttat till en ny bostad på grund av en ny arbetsort.

Avdrag för dubbel bostad ges bara om personen flyttar till en ny bostadsort på grund av arbetet, exempelvis för en befordran eller en kontorsflytt. Avdrag för dubbel bosättning ges därmed inte till alla som arbetar på en annan ort än de bor.

2. Personen eller familjen behåller bostaden i hemorten.

Antingen behåller personen bostaden själv, eller för en partner eller ett barn som regelbundet vistas i hemorten. Det kan exempelvis innebära att ett barn går i skolan eller att en partner har ett arbete som hen inte kan lämna.

Skulle personen i fråga hyra ut den tidigare bostaden räknas detta inte som dubbel bosättning.

3. Personen måste övernatta på den nya orten.

För att få avdrag för dubbelt boende måste det finnas ett behov för den anställde att övernatta på orten. Att pendla ger alltså inte rätt till avdrag.

4. Avståndet mellan bostad och jobb måste vara över 50 km.

Avståndet mellan den gamla bostadsorten och arbetsorten måste vara minst 50 km.

Kriterier för att beviljas avdrag med tillfälligt arbete

För att beviljas avdrag för tillfälligt arbete krävs det att man uppfyller flera krav. Många krav är detsamma för dubbel bosättning men det finns vissa skillnader.

  • Övernattning måste ske på arbetsorten.
  • Avståndet mellan arbetsorten och bostadsorten måste vara längre än 50 km.

Utöver det måste någon av följande förutsättningar uppfyllas:

  • Arbetet är under en kortare period.
  • Arbetet är inte kortvarigt men tidsbegränsat.
  • Arbetet kräver en fast anknytning till bostadsorten.
  • Arbetet sker på olika platser.
  • Det finns ingen skälig anledning att flytta till arbetsorten.

Tänk på! Om en tjänstresa har pågått längre än tre månader tillämpas reglerna om tillfälligt arbete.

Får göra avdrag för småutgifter, logiutgifter och hemresor

Hur mycket avdraget ligger på är individuellt. Det beror mycket på hur många aspekter av bidraget som godkänns och vad de ökade levnadskostnaderna faktiskt ligger på.

Merkostnadsavdrag – ersättning för måltider

En av de saker man kan få avdrag för är måltider och småutgifter under första månaden. Går det att visa exakt hur mycket extraavgifter det blir får man avdrag för hela beloppet. Annars appliceras ett schablonavdrag per dag.

Logiavdrag – ersättning för bostäder

Vid dubbel bosättning eller tillfälligt arbete får man göra avdrag för utgiften för boendet på den nya orten. Avdrag för dubbel bosättning för göras under som längst två år. Sambos och gifta kan dock få göra avdrag i fem år om den dubbla bosättningen beror på sambons, makens eller makans förvärvsverksamhet. Om familjen följer med vid dubbel bosättning blir arbetsorten den nya huvudhemvisten. Då ges istället avdraget för den tidigare bostaden.

Vid tillfälligt arbete finns ingen definitiv gräns för hur länge man får göra avdraget. Ofta talar man dock om att arbete som pågår längre än två års tid inte är att betrakta som kortvariga. Även om familjen bor på den tillfälliga arbetsorten med den skattskyldige får man bara dra av kostnaderna för den skattskyldiges boende.

Måste kunna uppvisa kvitto

För att få göra avdrag måste personen kunna visa sina exakta boendekostnader, exempelvis genom att visa hyresräkning eller olika typer av kvitton.

Kan personen inte visa vad boendet har kostat kan hen inte göra något avdrag för dubbel bosättning. Den som vill göra avdrag för tillfälligt arbete och saknar kvitto kan dock göra det. Avdrag medges då enligt schablon.

Reseavdrag – ersättning för resor

Den som arbetar på en annan plats än där den egentligen bor har rätt till avdrag för hemresor en gång i veckan (tur och retur). Även resor mellan arbetet och hemmet räknas in.

  • Resor med bil 

Kör man till jobbet med bil finns det villkor för att det ska beviljas avdrag.

Sammanlagt måste minst två timmar per dag sparas in på att bilen används jämfört med att åka kollektivt. Det ska även vara längre än fem kilometer mellan arbetsplatsen och hemmet.

Olika avdrag ges beroende på om bilen ägs privat eller av företaget. För en personbil beviljas 18:50 kronor per mil, och för en tjänstebil ges 6:50–9:50 kronor per mil, beroende på drivmedel.

  • Resor med kollektivtrafik

För att få avdrag för resor i kollektivtrafiken måste avståndet mellan hem och arbete vara minst två kilometer.

Den årliga kostnaden måste överstiga 11 000 kronor för att avdrag ska beviljas. Denna summa anses vara en privat utgift.

Tips! Den årliga kostnaden för kollektivtrafiken måste överstiga 11 000 kronor. En årsbiljett hos SL kostar drygt 9 000 kronor för en vuxen utan rätt till rabatterat pris. Detta täcks därmed inte av reseavdraget.

Skulle kostnaden överstiga denna summa betalas överskottet i form av avdrag. Reseavdraget för kollektivtrafik kan därmed ses ungefär som ett högkostnadsskydd.

Arbete i utlandet

Förutsättningarna är desamma utomlands som de är i Sverige. För att avdrag ska kunna göras vid utlandsvistelse gäller det dock att inkomsten beskattas i Sverige.

Merkostnadsavdrag

Merkostnadsavdraget kan antingen ges utifrån de faktiska, dokumenterade kostnaderna eller ett schablonavdrag.

Avdraget för merkostnader beräknas annorlunda utomlands än det gör i Sverige. De beräknas procentuellt utifrån ett så kallat normalbelopp.

Info! Normalbelopp för utlandstraktamente är framtaget för att matcha kostnadsnivån i landet. Skatteverket har en lista över vad som anses vara ett normalbelopp för vardera land. Finns landet inte med specifikt på listan gäller normalbeloppet för ”övriga”, det vill säga 357 kronor.

Du får gör avdrag för måltider och småkostnader som motsvarar 30 procent av det aktuella landets normalbelopp för dubbel bosättning och 50 procent för tillfälligt arbete. Avdraget ges bara den första månaden.

Logiavdrag

Om logiavdrag får ges beror på vilket land skatten betalas i. Betalas skatten i Sverige gäller villkoren för tid och avstånd på samma sätt utomlands som hemma. Betalas skatten utomlands får man däremot inte göra något avdrag.

Var skatten betalas beror på hur länge arbetet pågår i utlandet. Rör det sig om mindre än ett halvår betalas skatten i Sverige, men överstiger tiden detta betalas den i det aktuella landet.

Resor utomlands

Dessa reseavdrag gäller inte tjänsteresor utan personliga resor.

Exempel: Stephen kommer från Sverige, men leder ett projekt i Tyskland under ett halvår. Därför bor han i en lägenhet där medan hans man och dotter är kvar i Sverige. Han är ledig varannan helg och väljer därför att åka hem till sin familj då. Tåget mellan Berlin och Stockholm är det billigaste färdsättet – Stephen får reseavdrag för dessa resor.

I den här situationen bekostas det billigaste möjliga färdmedlet och färdvägen. I vissa undantagsfall kan flyg bekostas, även om det inte alltid är det billigaste alternativet.

Resan måste ske inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) eller Schweiz och röra sig om minst 50 kilometer. Resan får som mest göras tur och retur en gång i veckan.

Arbete och studier

Studenter lämnar ofta studieorten på sommaren för att ha semester hemma eller jobba på en annan ort. Då finns det rätt till avdrag.

När det kommer till studenter och sommarjobb appliceras samma avdrag som för övriga arbetslivet. Det innebär att merkostnadsavdraget är detsamma. Den som studerar kan även få avdrag för logiutgifter på arbetsorten om den hyr eller äger en bostad på studieorten. Det är dock viktigt att ingen annan hyr bostaden av dig i andra hand; då har du inte rätt till avdrag.

Kriterierna utöver det är samma som för icke-studerande.

Folkbokföring

Den som har dubbelt boende eller tillfälligt arbete bör vara folkbokförd på den adress där största delen av dygnsvilan spenderas. Här avses därmed den primära bostaden, det vill säga den som inte ges avdrag för.

Ska man arbeta på orten i mindre än ett år är måste man inte ändra folkbokföringen, men det är tillåtet. Det är viktigast att informera Skatteverket om mer permanenta boendelösningar.

Tips! Läs mer om vilka regler som finns gällande folkbokföring.

Deklaration

Avdraget som ges vid dubbel bosättning måste deklareras.

Dokumentation av utgifterna ska inte skickas in med deklarationen. Dock har Skatteverket rätt att begära bevis i form av exempelvis kvitton senare, om de skulle vilja granska uppgifterna du har angett.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

24 Relaterade frågor & svar

Tomas skriver:

Om avståndet mellan familjens boendeort och skolan (grundskolan) är för långt för att mina barn skall kunna åka skolskjuts, dock inom samma kommun. Kan jag beviljas ersättning för dubbelt boende för att vi behöver ett boende på orten där skolan finns?

Evelina skriver:

Hej Tomas,

Nej, jag tror inte att den situationen går in under kriterierna för avdrag för dubbelt boende. Du kan dock alltid fråga Skatteverket om det finns någon liknande lösning.

Gustaf skriver:

Hej jag kommer att studera på annan ort minst 2 dagar i veckan, ( jag Bor i Stockholm med sambon och hennes 2 döttrar ska studera i Växjö) jag kommer då behöva bo där under minst 1-2 nätter i. Veckan. Kommer jag kunna bo på hotell/ vandrar hem under den tiden eller behöver jag hyra bostad för att kunna få bidraget?

Evelina skriver:

Hej Gustaf,

Man kan göra avdrag för dubbel bosättning även om man bor på hotell eller vandrarhem. Det krav som ställs på boendet är att kostnaden ska vara rimlig utifrån kostnadsläget på orten i fråga.

Lars skriver:

Jag bor i hus på en ort 7 mil från Stockholm där jag arbetar. Jag har nu köpt en bostadsrätt i Stockholm och tänker skriva mig där. Jag måste behålla bostaden på min gamla ort då jag har barn där på deltid. Frågan, kan jag göra avdrag för min gamla bostad i detta scenario.

Daniel skriver:

Hej Lars!

Som jag tolkar reglerna om dubbelt boende är de endast tillämpliga om man på grund av sitt arbete flyttat till en ny bostadsort. Är det så att man flyttar till en ny bostadsort utan att det har med sitt arbete att göra är reglerna inte tillämpliga.

Flyttar du till Stockholm på grund av ditt arbete bör du alltså omfattas av reglerna. Flyttar du till Stockholm och behåller ditt arbete på orten 7 mil utanför Stockholm är jag inte helt säker på om du omfattas av reglerna för dubbel bosättning. Jag råder dig att kontakta Skatteverket för vidare vägledning.

Lycka till!

Carola Jungeby skriver:

Hej,
Driver ett företag i och är skriven med min familj i Lund. Nu har jag köpt ett liknande företag i Stockholm och behöver dela min arbetande tid i Lund och Stockholm. Det nya företaget har kontor och säte i Stockhom. Jag kommer att fortsätta driva företaget i Lund som tidigare. Har personal på båda orterna i de olika bolagen så det är viktigt att jag vistas på på båda kontoren. Om jag skulle köpa en övernattningslägenhet i Stockholm, vilka regler gäller? Dubbelt boende?

Daniel skriver:

Hej Carola! Utifrån det du beskriver låter det som att din situation skulle kvalificera för reglerna om dubbelt boende. Hör av dig till Skatteverket om du vill vara helt säker. Lycka till!

kent engström skriver:

hej, min fru har fått ett jobb på en annan ort. samtidigt så håller vi på att sälja vårat hus. får vi göra avdrag då. jag själv bor ju kvar i huset tills det säljs huset

Daniel skriver:

Hej Kent! Ja, som utgångspunkt har ni rätt att göra avdrag för dubbelt boende under tiden som ni har dubbla boenden. Du kan alltid höra av dig till Skatteverket och förklara din situation så får du ett definitivt besked. Allt gott!

Helena skriver:

Hej, jag kommer att ha dubbelt boende pga av arbete endast del av året t ex 2 mån därefter en period med arbete på hemadressen som jag är folkbokförd på och därefter återigen ca 2 månader osv. Räknas då de två åren från första arbetsdagen på den tillfälliga orten och därefter exakt 2 år eller kan man räkna bort de perioder jag arbetar på hemadressen?

Daniel skriver:

Hej Helena! Jag hittar ingen information om vad som gäller i situationen du beskriver. Min gissning är att de två åren räknas från den första arbetsdagen och två år därefter, men jag vill understryka att det är just en gissning. Kontakta Skatteverket för vägledning och återkom gärna och berätta vilket besked du får så att vi kan hjälpa andra som i framtiden undrar samma sak. Allt gott!

Fredrik skriver:

Hej!

1. Finns det någon övre gräns för hur stora kostnader (boendekostnader) man kan få avdrag för gällande dubbelt boende?

2. Vad är kraven för att göra avdrag för dubbelt boende efter 5 år (2+3 år)?

Daniel skriver:

Hej Fredrik!

Jag hittar inte någon information om att det skulle finnas någon övre gräns för hur stora boendekostnader man kan få avdrag för gällande dubbelt boende. Du måste dock kunna bevisa att utgiften faktiskt är så stor som den är. Min gissning är att en oskäligt stor kostnad kan komma att ifrågasättas. Hör av dig till Skatteverket om du vill vara helt säker!

Kraven för att göra avdrag efter fem år är väldigt strikta. I lagtexten står det att det krävs ”synnerliga skäl”. I förarbetena till lagen skriver lagstiftaren att det är fråga om ”händelser som överhuvudtaget inte har kunnat förutses och där det framstår som stötande att inte ge en förlängning av tiden”. Exempel på sådana händelser är till exempel allvarlig sjukdom inom familjen som inträffar kort tid innan tidsgränsens slut och varsel om uppsägning kort tid innan tidsgränsens slut. Återigen kan det vara bra att höra av sig till Skatteverket om du behöver mer information än så.

Allt gott!
Daniel

Per skriver:

Hej! Jag ska hyra eller köpa bostad på annan ort pga nytt arbete. Familjen med jobb och skola stannar kvar i gamla huset. Alltså Dubbel Bosättning.
Nu undrar jag om avdragsmöjligheterna påverkas på något sätt om familjen (alltså ursprungsbostaden där jag och familjen är skriven idag) säljer nuvarande bostadsrätten och skaffar annan bostadsrätt eller hyreslägenhet, pga att det inte behövs lika stor plats då jag inte längre är hemma hela veckorna.

Evelina skriver:

Hej Per,

Tyvärr är jag inte säker på vad som gäller i det fallet. Enligt Skatteverket får du göra avdrag om du flyttar till den nya arbetsorten och behåller en bostad på den gamla orten. Det står alltså inte uttalat att det måste vara ursprungsbostaden, men det är möjligt at det är underförstått och att din rätt till avdrag alltså skulle påverkas. Jag måste därför hänvisa till Skatteverket i den här frågan.

Återkom gärna med svaret du får, det kan vara intressant för fler av våra besökare att veta!

Jenny skriver:

Jag tänker köpa en bostadsrätt på min arbetsort och undrar om jag utöver månadsavgift får göra avdrag för hemförsäkring, el och bredband eftersom alla dessa kostnader är kopplade till den dubbla bosättningen?

Evelina skriver:

Hej Jenny,

Åtminstone el ska du få göra avdrag för vid dubbelt boende om det inte ingår i avgiften, enligt Skatteverket. Även hemförsäkring och bredband brukar räknas in i boendekostnader i andra sammanhang, så jag gissar att samma sak gäller vid dubbelt boende. Jag är dock inte säker utan får hänvisa till Skatteverket för att få säkert svar.

Alexander skriver:

Hejsan!
Om jag hyr en stuga där jag ska arbeta som kostar, 3500 för två veckor och min hyra hemma är 6000. Hur mycket blir avdraget för dubbelbostad, är det en viss % eller är det hela summan för det andra temporära boendet?

Evelina skriver:

Hej Alexander,

Du får göra avdrag för hela bostadskostnaden på den nya orten, så länge du kan visa på hur mycket du betalar för boendet. Kvitto eller annat bevis på vad du faktiskt betalar är ett krav för att få göra avdraget.

Du får också göra avdrag för de andra kostnader som vi räknar upp ovan, till exempel måltider och småutgifter under den första månaden.

Melina skriver:

Om jag får ett arbete och måste köpa mig en bostadsrätt då det är svårt att hitta hyresrätt, finns det då något jag måste tänka på? Är det då avdrag för hyresdelen jag kan deklarera för? Min familj bor i Stockholm och jag behöver eventuellt ta anställning i Helsingborg.

Evelina skriver:

Hej Melina,

Om du köper du en bostad på den nya orten får du göra avdrag för samma bostadskostnader som för hyresrätt. Avgiften till bostadsrättsföreningen motsvarar i det fallet hyran. Du får inte ta med räntor för eventuellt bolån i avdraget dubbelt boende, utan det drar du i stället av som inkomstslaget kapital.

Viktigt att tänka på är att du måste kunna uppvisa kvitton och räkningar för att få göra avdrag för dina bostadskostnader. Det görs nämligen inget schablonavdrag för bostadsrätter som det görs för hyresrätter, så om du inte kan styrka dina extra kostnader med räkningar och kvitton får du inte göra något avdrag.

Gertrud skriver:

Får en pensionär som tvingas flytta till vårdboende göra avdrag för dubbelbosättning medans kommunen tar ut hyra för gamla bostaden via sitt bostadsbolag och hyra för vårdboendet via sitt kommunala vårdbolag? Alltså under uppsägningsperioden av den gamla lägenheten!

Evelina skriver:

Hej Gertrud,

Ja, det ska gå att göra avdrag för den ena hyran i det fall du beskriver. I så fall behöver pensionären lämna en bekräftelse på uppsägning av den gamla lägenheten.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen