modell av husbygge med byggarbetare, på ritningarEnklare och tydligare byggregler ska göra det lättare att kunna möta bostadsbehovet de kommande åren. Foto: Romolo Tavani/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Boverket ska ta fram en modell för ändringar av sina bygg- och konstruktionsregler. Målet är att reglerna ska bli tydligare och att man ska förenkla för företagen att vara innovativa med bygglösningar, enligt ett pressmeddelande från Boverket.

Boverket ser över sina bygg- och konstruktionsregler på uppdrag av regeringen. Bland annat vill man ta bort många detaljerade krav, allmänna råd och hänvisningar till standarder.

Tanken är att göra reglerna enklare att följa, så att bostadsbyggandet ska bli mer effektivt, sett till både tid och pengar. Det ska också ge företagen större utrymme att komma på nya, innovativa lösningar på utmaningarna.

Regeländringar ska tydliggöra aktörernas roller

Enligt Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket, behöver 64 000 bostäder per år byggas i tio år framöver. För att klara den utmaningen behöver rollfördelningen mellan samhällsbyggnadssektorn, staten och standardiseringen vara tydligare. Det vill Boverket att de nya byggreglerna ska tydliggöra.

– Det här är starten på en resa där vi samverkar för att testa hur byggreglerna ska se ut, säger Anders Sjelvgren.

Dock understryker Anders Sjelvgren att lagens krav på byggandet kommer att vara desamma som tidigare. Det handlar om till exempel krav på konstruktion, tillgänglighet och brandsäkerhet.

Hur dessa saker ska hanteras kommer att anges i detalj av Svenska institutet för standarder (SIS), men inte hos Boverket. Aktörer på området kommer att kunna påverka de standarder som myndigheten SIS ska ta fram.

Byggbranschen är positiva till större frihet

Branschorganisationer och andra aktörer i samhällsbyggnadssektorn välkomnar initiativet att minska detaljstyrningen för byggföretagen, och ge dem möjlighet att hitta nya lösningar. Men Sveriges Byggindustriers vd, Catharina Elmsäter-Svärd, menar att det är viktigt att regelförändringarna implementeras på ett systematiskt sätt.

– Rätt genomfört kan dessa reformer gagna både branschen i sig och samhällsbygget i stort, säger hon till Boverket.

Ett regelavsnitt ska testas som prototyp

Framöver kommer Boverket att ta fram en regelmodell för avsnittet om skydd mot buller. Den ska användas som prototyp och testas i praktiken, och sedan ska myndigheten utreda om modellen går att använda för att förändra övriga bygg- och konstruktionsregler.

Regelmodellen kommer att remissbehandlas under nästa år, men i övrigt finns ingen färdig tidsplan för förändringen av reglerna.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]