byggarbetsplatsUtsläppen av växthusgaser och avfall från byggarbetsplatser ökar. Foto: hxdyl/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Utsläppen av avfall och växthusgaser i bygg- och fastighetssektorn har ökat. Under 2016 stod bygg- och fastighetssektorn för hela 21 procent av det totala utsläppen av växthusgaser i Sverige. Sektorn står för sammanlagt 10 till 40 procent av miljöpåverkan enligt Boverkets sju miljöindikatorer. Dessutom har den totala mängden avfall ökat visar statistik från Boverket.

Idag publicerar Boverket statistik som visar bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan där utsläppen av växthusgaser har ökat jämfört med föregående år. Även om utsläppen av växthusgaser ökade under 2015 och 2016 så kan man se en minskning på lång sikt. Tittar man tillbaka 10 år i tiden visar utvecklingen att det ändå skett en liten minskning av växthusgasutsläppen.

Utsläpp av växthusgaser ökade på grund av byggnadsinvesteringar

Mellan 2015 och 2016 ökade byggnadsinvesteringarna och aktiviteten inom bygg- och fastighetssektorn vilket är en förklaring till varför de totala utsläppen av växthusgaser ökade med 20 procent under de två åren. Under 2016 stod bygg- och fastighetssektorn för 21 miljoner ton av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige, vilket är 2 ton mer än 2015 då utsläppen låg på 19 miljoner ton.

Kraftfulla åtgärder för att nå klimatmålen

För att man ska kunna nå de uppsatta klimatmålen med inga nettoutsläpp av växthusgaser till senast 2045 behöver man ta till kraftfulla insatser.
I juni 2018 lämnade Boverket in ett lagförslag om klimatdeklaration av byggnader till regeringen. Även en guide om byggnaders livscykelanalyser (LCA) har publicerats. Med hjälp av LCA-analyserna går det att se när miljöpåverkan är som störst för olika byggnader. Genom att använda resultaten i analyserna kan man minska miljöpåverkan vid projektering och byggnation.

Avfallsmängden måste minska och den farliga hanteringen säkras

Även avfallsmängderna ökade mellan 2014 och 2016 till följd av den ökade aktiviteten inom bygg- och fastighetssektorn. Under den tidsperioden stod byggverksamheten för 31 procent av Sveriges totala avfall. Som ett led i rätt riktning återvanns under 2016 ca 50 procent av sektorns totala avfall.
Mängden av bygg- och rivningsavfall måste minska och den farliga hanteringen säkras om Sverige ska kunna nå de uppsatta nationella kvalitetsmålen  ”Giftfri miljö” och ”God bebyggd miljö”.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]