Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 23 maj, 2024

Det miljövänliga byggandet ökar. Storbolaget Skanska har frågat 2300 människor i Sverige om på vilket sätt de vill bo år 2030. Få söker sig till hållbara bostäder men flertalet är beredda att köpa miljöcertifierade bostäder. Skanska har sammanställt undersökningen i ”Bostadsrapporten 2030 – en rapport om framtidens hem”.

Trots att åtta av tio intervjupersoner är beredda att bo hållbart år 2030 ser man flera problem med att satsa på byggnation av klimatneutralt boende. Den felande länken är politisk eftersom politiker behöver gå före och uppmuntra människor såväl som byggaktörer att göra val som är hållbara, menar man.

Fram till 2027 behövs 640 000 nya bostäder i landet, men på vilket sätt de byggs spelar inte någon roll. Skanska anser i rapporten att det är en nödvändighet att FN:s globala hållbarhetsmål samspelar med samhällsutbyggnad – detta är en nyckel till att bli framgångsrik i klimatomställning.

Hållbart Stockholm 2030

Flera bostadsbolag följer med i Skanskas tankesätt. AF Bostäder gör exempelvis ett åtagande med tillgänglighet inom säkra och ekonomiska bostäder med fokus på studentgruppen. Man utökar löpande sitt bostadsbestånd med fokus på ett av delmålen i FN:s agenda 2030.

Hållbart Stockholm 2030 består av aktörer inom Mälardalens bostadsutvecklingssektor. Gruppen arbetar intensivt för att minimera ekologiskt avtryck samt för att ta den sociala hållbarheten på allvar. Bygg-och fastighetsaktörerna står för en femtedel av koldioxidutsläppen i vårt land. Det innebär att de också behöver ta ansvar för att minska klimatavtrycket i branschen. Parallellt med detta finns det stora behov av bostäder där människor mår bra och känner sig trygga. Hållbart Stockholm 2030, också kallat HS30, med sina medlemmar är beredda att gå före för att speeda upp takten i bostadsbranschens hållbarhetsarbete. Tillsammans med RISE Research Institutes of Sweden koordineras forskningen och innovationen för att stödja arbetet i HS30.

Allmännyttan mot år 2030 – vill vara möjliggörare

Hur kommer bostäderna att se ut år 2030? Blir det annorlunda? Omvärlden förändras och bostadsmarknaden behöver finna sin långsiktiga roll i detta. Sveriges Allmännytta står inför nya utmaningar och ser det som primärt att bygga hyresbostäder som passar alla människor, man vill vara en möjliggörare inom samhällsbyggnation.

Ett program, Allmännyttan mot år 2030, har varit aktivt sedan 2017 och tagits fram tillsammans med medlemsföretagen för att inspirera till planering och utveckling av boende med lokal prägel och förutsättning.

Regeringens uppdrag under hållbarhetsagendan landar hos Myndigheten för delaktighet där man kan ta del av information i dessa frågor.

Bolag på banan

Näst intill alla bostadsbolag har anammat hållbarhetsarbete. Ett annat bostadsbolag som har identifierat flertalet mål ur Agenda 2030 är Ikano Bostad. Bolaget fokuserar på att satsa där det gör störst skillnad. En stor drivkraft är att påverka utvecklingen på längre sikt.

Peab gjorde en översyn och analys av målen i Agenda 2030 för att se hur man kan bidra på bästa sätt. Analysen omfattande även företagets personella ledning. Alla företagets målsättningar har förankring i hållbarhetsagendan.

SBAB har länge verkat för en hållbar bostadsmarknad. Man har en serie med insiktsrapporter som ska bringa klarhet i olika frågor med kopplingen till att bostadsmarknaden ska vara hållbar både ekonomisk, socialt och ur miljösynpunkt.
Under 2022 skrev man i sin rapport att elpriserna riskerade att öka med 50 % till 2025/ 2026, man till och med tänkte sig ytterligare ökningar innan en mer varierad prisbild uppstår 2030. Banker bör beakta detta vid kreditgivning, säger rapporten, detta påverkar boendeekonomin.
Höga elpriser gör eluppvärmda villor mindre attraktiva och priset på dessa kan sjunka. Att byggkostnaderna ökar bidrar till mörker i nybyggnation av bostäder.

Boolis index – hur ser det ut?

Byggkostnaderna har ökat med hela 30 % de tre senaste åren räknat från 2024, och försäljningen av nyproduktioner har inte riktigt tagit fart. Mängden bostäder som prissänks är fortfarande högt i antal. SBAB:s Booli Housing Market Index (HMI) visar att kvartal fyra förra året höll en balans mellan utbud och efterfrågan inom alla sorters boendeformer i Sverige.

Klimatpositiva hem 2030

Det går att rada upp bostadsbolag som strävar efter en miljövänlig produktion, ett annat bolag är Ekeblad med sina klimatpositiva hem. Målsättningen är att samtliga byggnationer ska avge minimalt med växthusgaser vid tillverkning av byggmaterial och i själva bostadens energiåtgång.
Utsläpp som ändå uppstår ska vägas upp med förnybar energi.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]