Störs av buller i hyresrätt och bostadsrätt

Tips & råd

Uppdaterad: 23 maj, 2024

Hyresgäster lider mer av oljud i bostaden än boende i bostadsrätt. Detta resultat slås fast i en studie av forskarna Dan Norbäck och Juan Wang1.

Hyresgäster störs mer

Hyresgäster och unga personer toppar listan över de som känner sig mest störda av buller i bostaden.
– Det som var absolut tydligast var att de som bodde i hyreshus upplevde dubbelt så mycket av i stort sett alla typer av ljudstörningar, säger Dan Norbäck, professor och docent i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet, till hemhyra.se. 

Byggnaden gjorde ingen skillnad, både nyare och äldre byggnader fick samma reaktioner. Enligt en hyresgäst, som riskerade sitt kontrakt när hans chihuahua skällde, kan detta bero på att hyreshus inte har något organ på plats för att ta upp problem på samma sätt som i bostadsföreningar. Den sociala kontrollen är bättre i bostadsrättsföreningen, menar hyresgästen.1

Mer än var femte person störs

De största problemen är t ex musik, hundskall, högljudda steg eller höga ljud från TV-apparaten. Mer än var femte människa i studien stördes av detta. På andra plats kom biltrafik samt ljud från fläktar och avlopp. Människor som stördes led också av huvudvärk och koncentrationssvårigheter eftersom de inte kunde sova.
– Bara två procent stördes av ljud från nöjeslokaler i närheten, som det annars brukar pratas ganska mycket om, säger Dan Norbäck till hemhyra.se. Han menar också att det inte skrivits så mycket om buller i hemmet vilket gör resultaten unika.

Yngre störs mer än andra

Forskarna överraskades också av vilka åldersgrupper som störs mest. Vanligtvis tror man att äldre störs mer än yngre, men det visade sig att det är tvärtom. Klagomålen kom till större delen från människor under 40 och yngre. Många bor i bostäder som byggts under miljonprogrammet och är mycket sämre isolerade.
– Där gäller det att bostadsbolagen tänker på detta vid renovering och inte tappar det när man vill bygga billigare lägenheter. Det handlar bland annat om att ljudisolera väggar både utåt och inåt i byggnaden, sätta in treglasfönster och tänka på placeringen av hissar och ventilation, säger Dan Norbäck till hemhyra.se.

Enkätsvaren blev klara före Covid-19 utbrottet och påverkades inte av dess effekter som exempelvis hemarbete.

Källhänvisning:

1)https://www.hemhyra.se/nyheter/hyresgaster-och-unga-stors-mer-an-andra-ny-studie-forvanar-forskare/

Faktaruta:

Statistiska centralbyrån tog fram ett antal kommuner som var representativa för hela Sverige och gjorde sen ett slumpurval av flerfamiljshus i de kommunerna.

Alla över 18 år som var skrivna på de adresserna fick bullerenkäten. Det fanns ingen övre åldersgräns – vissa som svarade var uppemot 100 år.

  • Totalt 5 775 personer svarade på enkäten.
  • Enkäten publicerades 2022 och besvarades innan coronapandemin bröt ut.
  • Bullerstudien är en del av en större kartläggning om boendemiljö som Boverket genomför på uppdrag av regeringen.
Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]