Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Fler barns har vräkts i år jämfört med det föregående fastställer Kronofogden. Allt fler av fallen rör familjer med utländsk bakgrund. För att förhindra ytterligare ökningar uppmanar Kronofogden till förebyggande arbete från kommuner och hyresvärdar.

Att barn vräks är något som alla parter vill undvika. Dessvärre ser det ut att bli vanligare, trots Kronofogdens målsatta nolltolerans.
Mätningarna avser perioden januari till juni 2018. Jämfört med samma period förra året har antalet vräkta barnfamiljer ökat med cirka 27 procent, eller 26 fall.
Särskilt Södertälje sticker ut – enbart där har det på ett halvår vräkts 24 barn. Därmed blir de den kommun med flest vräkningar där barn är inblandade.

Trendbrott att fler barnfamiljer vräks

De senaste åren har trenden tytt på att både antalet fall och antalet drabbade barn har minskat.
Mellan 2008 och 2017 sjönk antalet vräkta barn med knappt 200 individer. Nu ser Kronofogdens analytiker Johan Krantz ett tydligt trendbrott, och går som följd ut med en varning.
– Vi vet inte säkert vad ökningen beror på. Men det är angeläget att kommuner och hyresvärdar fortsätter sitt gemensamma arbete för att förebygga vräkningar, säger Krantz i en kommentar.
Mellan januari och juni i år fick 231 barn uppleva en vräkning. Det är 43 barn fler än 2017.

Finns en korrelation med utländsk bakgrund

Det går i nuläget inte att statistiskt säkerställa något, men Krantz ser en tendens för vilken grupp som är mest utsatt.
– Vi ser tendensen att fler familjer med utländsk bakgrund blir avhysta än tidigare. Vi ser också kopplingar till segregation och utanförskap, förklarar han.
Han fortsätter med att påpeka de bakomliggande faktorerna. Anledningarna till att familjerna löper större risk att blir vräkta är sämre ekonomiska förutsättningar, svårigheter på arbetsmarknaden och en okunskap om de svenska systemen.
Södertälje, som i proportion till sin storlek har flest vräkningar, har en befolkning där 53 procent har utländsk bakgrund.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]