man ligger i kartong ovanför syns ett målat hustak med skorstenEnligt Boverkets senaste rapport är det många svenska hushåll som saknar en "rimlig" bostad. Foto: Ollyy/Shutterstock.com

Bostadspolitik

Uppdaterad: 16 maj, 2022

Boverket har nu presenterat sin rapport gällande bostadsbristen i landet. Enligt tidigare beräkningar visar det sig att cirka 462 000 hushåll är trångbodda och att cirka 56 000 av dessa även har ansträngd boendeekonomi. Boverkets generaldirektör menar att det nu är dags att gå från ord till handling.

Enligt den rapport som Boverket nu har lämnat till regeringen är det många svenska hushåll som är hårt drabbade av bostadsbristen. År 2018 var cirka 462 000 hushåll trångbodda och av dessa hade 56 000 dessutom ansträngd boendeekonomi.

– De här beräkningarna ger alla aktörer på bostadsmarknaden och inte minst landets kommuner, regering och riksdag, en bra bild av hur bostadsbristen ser ut och vilka hushåll som främst är drabbade, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör vid Boverket, i ett pressmeddelande.

Dags för Sverige att agera

Enligt Anders Sjelvgren måste man nu på allvar diskutera hur den, för många, ohållbara bostadssituationen ska lösas i landet. För att kunna ta fram fler bostäder för trångbodda, de med svagare boendeekonomi och för unga vuxna, menar han att Sverige behöver en tydlig, mer konkret bostadspolitik. Det är dags att agera.

Definitionen av en rimlig bostad

På uppdrag av regeringen har Boverket tagit fram en modell för att årligen kunna göra en bedömning av bostadsbristen. I modellen beräknar man, på lokal, regional och nationell nivå, hur många hushåll som inte uppfyller de behovsbaserade kriterierna för definitionen av en ”rimlig bostad”.

Boverket bedömer hushållens

  1. Boendestandard
  2. Boendeyta
  3. Boendekostnad
  4. Disponeringstid
  5. Geografiska läge
  6. Tid för att hitta ny bostad

Med utgångspunkt från kriterierna ovan har Boverket alltså tagit fram olika mått som ska illustrera bostadsbristen bland hushållen i Sverige. Boverkets bostadsanalytiker Tor Borg menar att måtten som bäst ringar in omfattningen av bostadsbristen är just antalet trångbodda och antalet hushåll med svag boendeekonomi. Cirka en procent, sammanlagt 56 000, av hushållen är både trångbodda och ekonomiskt utsatta.

Begränsade möjligheter till exakta mått

Boverket tillägger dock att det saknas viss typ av data för att kunna ta fram mått för alla de olika kriterierna. Siffrorna bör därför tas med en nypa salt, men kan med det sagt ändå vara en fingervisning på hur bostadssituationen ser ut i landet.

Bland annat saknas en helhetsbild över antalet hemlösa på individ- och hushållsnivå, men även viss information om avtalsformer för boendet och hushållens verkliga boendeutgifter. Det råder dessutom viss osäkerhet när det gäller hur korrekta uppgifterna är i registren som utgör underlag för Boverkets beräkningar. Det senare påverkar främst beräkningarna för landets småstäder och mindre hushållsgrupper.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]