Bostadsmarknaden

Regeringen vill att landets bostadsmarknad ska vara i balans och fungera väl. Hur man skapar miljöerna såväl som den geografiska informationen, byggandet och i stort sett en hel stadsutveckling som blir långsiktigt hållbar är centralt.

Länsstyrelsen i Stockholms årsrapport pekar på att bostadsmarknaden fortfarande inte kommit i balans. Under 2023 blev mer än 17 000 bostäder klara för inflyttning vilket är en rekordsiffra som inte matchats sedan 1973.
– Om inte ansvaret för bostadsförsörjningen får en långsiktigt hållbar lösning kommer länsbornas möjligheter att komma in på bostadsmarknaden försämras ytterligare för varje år som går, menar Henrik Weston som är expert inom området och en av författarna av Länsstyrelsens rapport om bostadsmarknaden i länet.

Den variation på bostäder som behövs finns inte. Priset och storleken möter inte behovet.
Under 2023 minskade antalet nya bostäder på grund av det ansträngda ekonomiska läget, först färdigställdes 17 000 bostäder – sedan minskade siffran till runt 8000. Bostäderna är för dyra och detta löser inte bostadsbristen i Stockholm eftersom de som behöver dem inte kan köpa dem.

Kännbart lägre bostadsbyggande

Det lägre bostadsbyggandet kommer att bli kännbart längre fram. För att klara bostadsbehovet i länet krävs att det sker en ökning med 600 bostäder varje år. Under de senaste 9 åren har endast ett snitt på 540 bostäder adderats per år.
– Oavsett hur siffrorna för bostadsbehovet kommer se ut framåt kommer ett lägre bostadsbyggande de kommande åren bli kännbart. Även om nyproduktion är dyrt och inte efterfrågas av alla innebär det låga byggandet en större konkurrens om befintliga bostäder och att utflyttningen av arbetsför befolkning till angränsande län kommer fortsätta, säger Henrik Weston och fortsätter:
– Utöver svårigheterna för hushållen påverkas byggbranschen av konkurser och arbetslöshet. Även näringslivet, välfärdssektorn och hela maskineriet som håller i gång Stockholmsregionen påverkas negativt när bostadsmarknaden inte mår bra. Om länet ska behålla sin attraktivitet som en spännande, kreativ och trygg plats för människor och företag måste bostadsfrågan få en långsiktigt hållbar lösning. Det har vi lyft fram många gånger tidigare och det är också det vi vill förmedla i år.

Varierat bostadsbestånd

Länsstyrelsens hållbara lösningar avser att regeringen och kommunerna ska arbeta ihop. Fokus ska inte ligga på dyr nyproduktion utan istället bör att mer varierat förhållningssätt anammas.
– Vi noterar också att allt fler kommuner saknar mål för bostadsförsörjningen, trots att det är ett lagkrav. För att alla ska få sina bostadsbehov tillgodosedda pekar det mesta mot att vi behöver en svensk modell för riktade bostäder. Boverkets idéskiss till inkluderande bostadsbyggande med statligt stöd är ett bra underlag för att komma vidare i frågan om överkomliga bostäder för bredare grupper, säger Henrik Weston.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]