Bostadspolitik

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Regeringen har tagit emot ett förslag om en bostadsförsörjningslag som ska se till att fler bostäder blir tillgängliga för svagare grupper på bostadsmarknaden.

I Juli förra året fick Hanna Wiik ett uppdrag att utreda hur landets kommuner jobbar med efterfrågan och behoven av bostäder bland grupper med svagare ställning på bostadsmarknaden. Efter utredningen har Wiik kommit med ett förslag på en bostadsförsörjningslag.

Svaga grupper på bostadsmarknaden ska få hjälp genom ny lag

Det lagförslag som regeringen mottagit ska hjälpa svagare grupper på bostadsmarknaden att få bostäder. I kommunerna gör man idag sällan några analyser av bostadsbehovet för svaga hushåll. Man har heller ingen överblick över hur läget ser ut i de olika kommunerna.
Lagförslaget kommer från utredare Hanna Wiik som vill se att staten, regionerna och kommunerna samverkar för att ta reda på hur bostadsbehovet ser ut och var det krävs särskilda insatser.
– Det behövs en ny samverkansmodell. Länsstyrelserna ska sträva efter att sluta avtal med kommunerna och regionerna för insatser med statlig finansiering. Staten får alltså en mycket mer aktiv roll i bostadsförsörjningen, säger Hanna Wiik.
Som svaga grupper räknas bland annat, äldre, studenter, ungdomar, lågavlönade, arbetslösa, nyanlända och hemlösa.

Nästan en halv miljon är trångbodda

Idag är över 400 000 personer i landet trångbodda, detta utifrån normen som finns att två personer som minst ska ha en tvårummare. Utöver det är även 30 000 personer hemlösa i Sverige.
Det finns idag ett visst fokus från kommunalt håll på svaga grupper, men då handlar det om exempelvis äldre, människor med funktionsnedsättningar samt nyanlända. Men det finns fler svaga grupper än så som man även måste fokusera på.
Hanna Wiik föreslår att bostadsförsörjningslagen ska träda i kraft 2020. Då ska Boverket, länsstyrelserna, kommunerna och regionerna ha klart för sig vilket ansvar och vilka uppgifter de har i arbetet med att lösa bostadsbristen. Kommunerna ska även behöva redovisa hur bostadsbehovet ser ut i de aktuella kommunerna.
– Kommunerna behöver göra fler olika typer av insatser än i dag. Men de behöver hjälp från staten. Det finns många svaga grupper och ansvarsfördelningen mellan stat, regioner och kommuner behöver tydliggöras. Alla nivåer behöver samverka, säger Hanna Wiik.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]