Bostadsbyggandet minskar

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 23 maj, 2024

Nu har Boverket publicerat en reviderad prognos som visar på att bostadsbyggandet sjunker 2023. Förutsättningen för byggnation av nya bostäder har försämrats mycket med stigande räntor och energipriser, och hushållens köpkraft har minskat.
– Antalet påbörjade bostadsrätter kan enligt prognosen nästan komma att halveras från 2021 till 2023 och in på 2024, även byggandet av hyresrätter kan komma att minska betydligt, säger Hans-Åke Palmgren, nationalekonom och analytiker på Boverket till Branschaktuellt.

Startbesked minskar från 60 000 bostäder till 45 000

Under 2022 påbörjades byggnation av 60 000 bostäder vilket är 14% färre än under 2021. Nästa år, 2023, beräknas detta sjunka med ytterligare 25% ner till 45 000 startbesked för nybyggnation. Boverket menar att både nivå och takt på inbromsning är svårt att bedöma, speciellt för 2023, likväl som en ökning kan ske är det mycket troligt med en ytterligare minskning ner till endast 35 000 påbörjade nybyggnationer.

Har hushållen tappat självförtroendet? Hur ser hushållen på sin egen ekonomi? Det råder stor osäkerhet och tron på den egna ekonomin har fallit ordentligt efter krigets start i Ukraina. Man är till och med mer osäker än under finanskrisen år 2008 visar Konjunkturinstitutets barometer (KI). En ljusglimt syns dock – enligt KI:s prognos ska nedgången följas av tillväxt under 2024 då köpkraften hos hushållen beräknas stärkas på nytt.
– På sikt ser vi möjligheter till en viss vändning uppåt av byggtakten, ett förväntat starkare konjunkturläge 2024 med markant stigande realinkomster och något fallande byggpriser kan bidra till utvecklingen, en minskad osäkerhet kring boendeutgifternas utveckling, inte minst vad gäller energi, kan möjligen stärka bostadsmarknaden något redan på kort sikt säger Hans-Åke Palmgren.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]