Bostadsmarknaden

Vad menas med det?
OECD har sett över situationen på svensk bostadsmarknad och har sedan länge konstaterat att hyresmarknaden befinner sig i en ”väldigt allvarlig situation”2. Senast i somras tog man upp frågan.
– Utbud och efterfråge-ekvationen i Sverige när det kommer till hyresmarknaden är i allt väsentligt trasig, säger Mathias Cormann, OECD:s generalsekreterare i en rapport om den svenska ekonomin.

OECD delar samma uppfattning som EU kommissionen presenterat, nämligen att ett av de största problemen i Sverige är en bostadsmarknad som inte fungerar – med fokus på hyresmarknaden.

Hyresregleringar snedvrider marknaden

Mathias Cormann menar att situationen är i varningsläge.
– Vi skulle säga väldigt allvarlig. Det är rätt slående att se skillnaden mellan Sverige och grannländer som Danmark, Norge och Finland. Sanningen är att ni har en av de striktaste hyresregleringarna överhuvudtaget och det snedvrider marknaden. Det ger fördelar för redan existerande hyresgäster för de gynnas av låga marknadshyror. Men det har massiv påverkan för människor som vill in på hyresmarknaden. Som antingen får sämre kvalitet eller behöver betala orimliga priser, säger han.

– OECD och andra internationella bedömare tycker att vi ska införa fastighetsskatt igen. Det kommer regeringen inte att göra, säger finansminister Elisabeth Svantesson.  

Högt skuldsatta hushåll

I maj månad fortsatte EU kommissionen, som under tidigare år, att rekommendera Sverige att hantera bostadsmarknaden för att skapa stabilitet ekonomiskt. Hushållen är dessutom högt skuldsatta vilket skapar ytterligare obalanser i samhället.

Varken nuvarande finansminister Elisabeth Svantesson eller tidigare finansminister Magdalena Andersson har vidtagit åtgärder i linje med OECD:s eller EU kommissionens rekommendationer.
– I grunden är det väldigt bra att kommissionen granskar medlemsstaterna. Både landrapporten och de landspecifika rekommendationerna blir väldigt viktiga verktyg för att se till att vi har en ansvarsfull politik, att vi når våra gemensamma mål. Men i slutändan är det svenska regeringen och riksdagen som bestämmer vilka åtgärder vi ska vidta på de områden som kommissionen definierar, säger man från svenskt håll.

Svårt att förändra bostadsmarknaden

Vad betyder detta för oss i samhället? Bostadsbristen påverkar många människor. Det är en tuff uppgift att skapa förändring på svensk bostadsmarknad oavsett vilken regering som sitter vid makten. Skuldsättningen av hushållen har ökat, och priserna likaså. Människor kan inte ta sig in på hyresmarknaden och står utan bostad.

Sverige är dock inte ensamt med att skippa rekommendationerna. Att implementera rekommenderade åtgärder går trögt i alla EU-länder. Grunduppgiften som påtalats för Sverige i 10 år – att lösa problemet på hyresmarknaden – är ännu inte påbörjad.

Källhänvisning:

1)OECD = Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling för industrinationerna. Sveriges andel av OECD:s budget är 1,6%, cirka 55 miljoner kronor.

2)https://www.altinget.se/artikel/oecd-ser-med-oro-paa-svensk-hyresmarknad-valdigt-allvarlig-situation

3)https://www.altinget.se/bo/artikel/tack-men-nej-tack-sverige-fortsatter-ducka-eu-kritik

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]