Bostadsrättslagen

Vad lagen om bostadsrätter reglerar

Utskriftsvänlig PDF

Bostadsrättslagen innehåller särskilda bestämmelser om bostadsrättsföreningar och bostadsrätter. Bostadsrättslagen består av elva kapitel och reglerar allt från hur förfarandet i bostadsrättstvister ska se ut till hur medlemmar i en bostadsrättsförening ska göra för att utträda ur föreningen.

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

För många är det mest intressanta kapitlet i bostadsrättslagen det sjunde kapitlet eftersom det berör vilka rättigheter och skyldigheter en bostadsrättshavare har gentemot bostadsrättsföreningen. Bland de intressanta paragraferna i det sjunde kapitlet kan nämnas 6-9 som reglerar hur bostadsrättshavaren får använda lägenheten.

Tips! I bostadsrättslagen finner du information bland annat om att hyra ut din lägenhet i andra hand.

Paragraf 10-11 reglerar vad som gäller om bostadsrättshavaren vill hyra ut lägenheten i andra hand. Paragraf 12 reglerar vilket ansvar bostadsrättshavaren har för lägenhetens skick och 18 som innehåller de grunder som kan leda till att bostadsrättshavaren förverkat rätten att använda lägenheten.

Andra viktiga bestämmelser i bostadsrättslagen

Förutom bestämmelserna i det sjunde kapitlet finns det andra viktiga bestämmelser i bostadsrättslagen. I lagens andra kapitel finns regler om föreningens medlemmar. I sjätte kapitlet finns regler om vad som gäller vid en försäljning av bostadsrätt. Regler som berättar vad som ska hända vid en bostadsrättstvist finns i elfte kapitlet.

Lagen finns i sin helhet på Riksdagens hemsida.